Urbanism si amenajarea teritoriului

Regulamente locale de urbanism

Registrul spatiilor verzi

Documente necesare

 • Extras din Planul cadastral de pe ortofotoplan si extrasul de carte funciara pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de catre oficiul de cadastru si publicitate imonbiliara.
 • Documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (în copie).

Conform precizărilor privind completarea formularului “Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism”, elementul principal de identificare al imobilului este adresa poştală, completată cu planul topografic sau cadastral, după caz, iar în lipsa acestuia, cu oricare alte elemente de identificare disponibile (aşa cum sunt menţionate în precizările la cerere).

IMPORTANT! Certificatul de Urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire / desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, documentaţiile pentru obţinerea autorizaţiilor de construire vor fi depuse obligatoriu în două exemplare originale sau legalizate (ştampile, extrase carte funciară, acorduri notariale, expertize).

Documentaţiile pentru emiterea Autorizaţiilor de Construire vor fi primite numai dacă sunt îndeplinite condiţiile legale şi numai dacă documentaţiile anexate sunt prezentate în urmatoarea ordine:

 1. Cerere tip și anexa completată şi semnată;
 2. Acord informat privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 3. Dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, în copie legalizată, precum și, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
 4. Dovada achitarii taxelor legale necesare emiterii autorizatiei de construire/desfiintare;
 5. Certificatul de urbanism în copie – Avizele, acordurile și punctul de vedere/actul administrativ al autorității pentru protecția mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie – atenţie la termenul de valabilitate;
 6. Documentația tehnică – D.T., două exemplare în original, completă si conformă cu prevederile anexei nr. 1 la lege și ale norme metodologice, dintre care un exemplar se arhivează la emitent și un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului ;
 7. Referatele de verificare a proiectului și, după caz, studiile de specialitate, nota tehnică justificativă /raportul de expertiză tehnică, raportul de audit energetic, raportul de expertiză tehnică a sistemelor tehnice, certificatul de performanța enegetică a clădirii precum și studiul privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei acolo unde este cazul; /, după caz un exemplar în original;
 8. Este aplicată pe piesele scrise și desenate parafa emisă de Ordinul Arhitecților din România, care confirmă dreptul arhitectului/conductorului arhitect, după caz, de a proiecta și semna documentațiile, în condițiile prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) și art. 24 alin. (1) lit. c) din Lege;
 9. Dovada înregistrării documentaţiei la OAR
 10. 48 alin.(3) În situația autorizării executării lucrărilor pentru construcții cu caracter provizoriu, la pct. 3 din „Formularul-model F.11 – AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE” emitentul are obligația de a face precizări privind obligațiile care decurg din „caracterul provizoriu și durata de existență limitată până la……”, inclusiv precizări privind termenul de încetare a funcționării obiectivului autorizat.
 11.  Certificat de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului pentru autorizaţia de desfiinţare.

Completează și trimite rapid și de oriunde formularele electronice

Evită cozile de la ghișee și economisește timp prin completarea online a formularelor. Ai acces rapid de pe orice dispozitiv, inclusiv de pe mobil. Acceseaza formularele aici

Taxe eliberare documente

 Anul 2024
 Persoane fizicePersoane juridice
Cerere tip 10 lei 20 lei
Certificat de urbanism 10 lei 20 lei
Taxa certificat de urbanismpentru 1000 mp – 19 lei | 0,01 lei pentru fiecare mp in pluspentru 1000 mp – 19 lei | 0,01 lei pentru fiecare mp in plus

 

Denumire taxa (anul 2024)Valoare
Taxă pentru eliberare adeverinţă necesară radierii auto (pentru autovehicule care nu sunt parcate pe domeniul public)10 lei
Cerere tip pentru emiterea autorizaţiei de construire5 lei
Autorizaţie construire – desfiinţare10 lei
Autorizaţie eliberare adeverinţă intravilan27 lei
Certificat edificare constructie40 lei
Taxa nomenclatura stradala10 lei

Planuri urbanistice zonale:


Lista autorizatiilor de construire si certificatelor de urbanism eliberate

Formulare urbanism

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti