Mijloace de transport

ACTE NECESARE:

 1. Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport
 2. Act de dobandire: contract de vanzare-cumpărare – 1 original si 2 copii sau factură fiscală, certificat de moştenitor, contract de donaţie, hotarare judecatoreasca etc – original si copie  
 3. Carte de identitate a mijlocului de transport eliberată de R.A.R. – original si copie
 4. Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport – original şi Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate de la ultimul vânzător – copie (Fişa de înmatriculare şi Certificatul de atestare fiscala in vederea instrainarii bunurilor mobile nu mai este necesar in situatia in care, la transferul dreptului de proprietate este utilizat formularul tipizat “Contractul de instrainare /dobandire a unui mijloc de transport “ – model 2016- ITL 054);
 5. Cartea de identitate a proprietarului – original si copie
 6. Delegatia/ imputernicirea/ procura si cartea/buletinul de identitate a delegatului/ imputernicitului/ procuratorului, dupa caz.
ACTE NECESARE:
 1. Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport
 2. Contract de vanzare/cumpărare şi traducerea acestuia in limba romană – traducere legalizată– original si copie
 3. Carte de identitate a mijlocului de transport eliberată de R.A.R. sau, in lipsa acesteia, cartea de identitate eliberată de ţara de unde s-a achiziţionat mijlocul de transport, la care se anexează traducerea legalizată– original si copie
 4. Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport – original;
 5. Cartea de identitate a proprietarului – original si copie
 6. Delegatia/ imputernicirea/ procura si cartea/buletinul de identitate a delegatului/ imputernicitului/ procuratorului, dupa caz.

ACTE NECESARE:

 1. Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport
 2. Contract de leasing– original si copie
 3. Proces verbal predare-primire– original si copie
 4. Carte de identitate a mijlocului de transport eliberată de R.A.R. – original si copie
 5. Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport – original
 6. Certificat fiscal de la cedent, cand contractul de leasing face obiectul cesiunii către un alt utilizator;
 7. Cartea de identitate a utilizatorului – original si copie
 8. Delegatia/ imputernicirea/ procura si cartea/buletinul de identitate a delegatului/ imputernicitului/ procuratorului, dupa caz.
 1. Declaraţie tip, pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport;
 2. Act de instrăinare/distrugere/radiere, după caz:
  • a) contract de vanzare-cumpărare (1 original si 2 copii) sau factură (1 original şi 1 copie) sau contract de novatie la contractul de leasing financiar (1 original şi 1 copie) sau  rezilierea contractului de leasing (1 original şi 1 copie) sau  proces verbal de adjudecare (1 original şi 1 copie)
  • b) certificatul de radiere politie pentru mijloacele de transport radiate conform OUG 189/2005, art.6
  • c) document din care sa reiasă că mijlocul de transport a fost dezmembrat, in condiţiile Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de dezmembrare a vehiculelor uzate
  • d) în lipsa documentului prevăzut la lit.c), contribuabilul care nu mai poate face dovada existenței fizice a mijlocului de transport cu care figurează înregistrat în evidențele organelor fiscale locale prezintă o declarație pe propria răspundere din care să rezulte elementele de identificare a contribuabilului și a mijlocului de transport respectiv, documentul prin care a dobândit acel mijloc de transport, împrejurările care au condus la pierderea acestuia și operează, în ceea ce privește scăderea de la plata obligațiilor fiscale datorate, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care depune această declarație la organul fiscal la care figurează înregistrat, numai dacă are achitate integral orice obligații fiscale datorate de natura impozitului asupra mijloacelor de transport stabilite până la data de 31 decembrie a anului fiscal în care depune declarația
 3. Cartea de identitate a proprietaruluii – original şi copie
 4. Delegatia/ imputernicirea/ procura si cartea/buletinul de identitate a delegatului/ imputernicitului/ procuratorului, dupa caz.

ACTE NECESARE

 1. Formularul tipizat „Cerere transfer auto”;
 2. Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport – original;
 3. Cartea de identitate a mijlocului de transport – original si copie;
 4. Cartea de identitate/Buletinul de identitate a proprietarului – original si copie;
 5. Delegatia/imputernicirea si cartea/ buletinul de identitate a delegatului/ imputernicitului, dupa caz.

NOTA:

*In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste şi/sau să clarifice  veridicitatea unor stari de fapt specifice

**Documentele necesare ce trebuiesc depuse in copie vor purta mentiunea „CONFORM CU ORIGINALUL”, numele citet si semnatura contribuabilului

***Termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire/înstrăinare

Completează și trimite rapid și de oriunde formularele electronice

Evită cozile de la ghișee și economisește timp prin completarea online a formularelor. Ai acces rapid de pe orice dispozitiv, inclusiv de pe mobil. Acceseaza formularele aici

Formulare mijloace de transport

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti