Completează și trimite rapid și de oriunde cereri

Evită cozile de la ghișee și economisește timp prin completarea online a formularelor. Ai acces rapid de pe orice dispozitiv, inclusiv de pe mobil. Acceseaza formularele aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Documente necesare

 • Cerere-tip pentru emiterea certificatului de urbanism (formularul model F), completată cu elementele de identificare ale solicitantului şi imobilului, cu precizarea scopului solicitării actului.
 • Planuri topografice sau cadastrale la scările 1:500, 1:2000 sau 1:10000, după caz, vizate de Oficiul Judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară al judeţului, după caz, cu indicarea imobilului – teren şi / sau construcţii (2 exemplare; planurile se obţin contracost de la unitatea teritorială specializată care le gestionează).
 • Documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (în copie)

Conform precizărilor privind completarea formularului “Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism”, elementul principal de identificare al imobilului este adresa poştală, completată cu planul topografic sau cadastral, după caz, iar în lipsa acestuia, cu oricare alte elemente de identificare disponibile (aşa cum sunt menţionate în precizările la cerere).

IMPORTANT! Certificatul de Urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire / desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, documentaţiile pentru obţinerea autorizaţiilor de construire vor fi depuse obligatoriu în două exemplare originale sau legalizate (ştampile, extrase carte funciară, acorduri notariale, expertize).

Documentaţiile pentru emiterea Autorizaţiilor de Construire vor fi primite numai dacă sunt îndeplinite condiţiile legale şi numai dacă documentaţiile anexate sunt prezentate în urmatoarea ordine:

 1. Cererea pentru Autorizaţia de construire (+copie dupa buletin/carte de identitate sau certificat de înregistrare fiscala – dupa caz)
 2. Anexă la cerere;
 3. Dovada achitării taxelor;
 4. Dovada O.A.R.
 5. Certificat de urbanism;
 6. BREVIAR DE CALCUL AL INDICILOR URBANISTICI (conf.Ordonanţei nr.27/2008 pentru modificarea şi complectarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul)
 7. Extras C.F. actualizat (vechime max. 3 luni);
 8. Acorduri notariale, contracte de închiriere;
 9. H.C.L. pentru aprobarea PUD, PUZ, Aviz Comisie de Urbanism (dacă este cazul);
 10. Avize şi acorduri de la regii şi alte instituţii abilitate;
 11. Contract de salubritate;
 12. Referate verificatorii de proiecte;
 13. Expertiză tehnică sau acord proiectant iniţial (dacă este cazul);
 14. Studiu geotehnic;
 15. Deviz estimativ de lucrări;
 16. Grafic eşalonare lucrări;
 17. Foaie de capăt proiect;
 18. Listă semnături proiect;
 19. Borderou proiect;
 20. Documentaţie proiect:
  • piese scrise:
  • Memorii pe specialităţi: arhitectura, structură, instalaţii;
 21. Documentaţie proiect:
  • piese desenate:
  • plan încadrare în teritoriu;
  • plan reglementări PUZ, PUD (după caz);
  • plan de situaŃia vizat de OJCGC;
  • planşe proiect A.C.;
  • planşe scheme instalaţii;
  • plan organizare şantier

Taxe eliberare documente

 

  Anul 2017  
 Persoane fizicePersoane juridice 
Cerere tip  20 lei 50 lei
Certificat de urbanism 20 lei 50 lei
Plansa incadrare in PUG 50 lei 100 lei
Plansa plan situatie 50 lei 100 lei

Taxe pentru eliberarea formularelor Autorizaţie construire – desfiinţare:

 Taxă pentru eliberare adeverinţă necesară radierii auto (pentru autovehicule care nu sunt parcate pe domeniul public) 5 lei
 Cerere tip pentru emiterea autorizaţiei de construire 5 lei
 Autorizaţie construire – desfiinţare 10 lei
 Autorizaţie eliberare adeverinţă intravilan 20 lei

Taxă eliberare adeverinţă desfiinţare clădiri (autodemolate) (pentru clădrii nelocuite şi care nu mai sunt intreţinte)

20 lei

Elaborări planuri urbanistice:

Lista autorizatiilor de construire si certificatelor de urbanism eliberate

Formulare urbanism

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti