Autorizarea activităților comerciale, de prestări servicii și de alimentație publică

Operatorii economici ce desfăşoară activităţi comerciale, de prestări servicii şi de alimentaţie publică (corespunzatoare codurilor CAEN prevăzute în Anexa) au obligaţia depunerii documentaţiilor în vederea obţinerii acordului de funcţionare, respectiv a  autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică.

Nu este necesară obţinerea autorizaţiei de funcţionare în urmatoarele situatii:

  • pentru sediul operatorului economic unde se desfăşoară exclusiv activitate de birou fără a implica accesul publicului, excepție făcând situația în care se solicită în mod expres autorizarea, motivată de cerința unui act legislativ (ex. organizare de licitații, cursuri, împrumuturi bancare etc);
  • pentru punctele de lucru a persoanelor juridice cu scop nelucrativ (asociaţii, fundaţii etc) care nu desfășoară activități comerciale sau de prestări servicii;
  • pentru activitățile de fabricare produse alimentare şi nealimentare care se desfășoară în zone industriale prevăzute în P.U.Z. şi care nu implică desfacerea produselor prin structuri de vânzare proprii;
  • pentru spațiile cu profil exclusiv de jocuri de noroc şi pariuri;
  • pentru cabinete avocațiale, sedii ale notarilor publici, executorilor judecătorești, lichidatorilor judiciari, mediatorilor, experților contabili;
  • pentru cabinete medicale, laboratoare de analize medicale și clinici medicale;
  • pentru activităţi de intermedieri financiare (schimb valutar, asigurări etc);
  • pentru alte forme de organizare legală care funcționează în baza unor legi speciale.

Documentele care vor fi eliberate de Primăria oraşului Negreşti în vederea desfăşurării activitaţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, inclusiv activităţi de alimentaţie publică sunt:

Solicitarea eliberării autorizaţiei/acordului se face în baza unei cereri tip, la care se anexează următoarele documente:

1. Pentru activități desfășurate la parterul/mezaninul/demisolul clădirilor individuale sau
colective prevăzute inițial cu spații comerciale/servicii din proiect:
➢ Extras de registru sau actul constitutiv al operatorului economic;
➢ Certificatul de înregistrare în Registrul Comerţului;
➢ Titlul în temeiul căruia se deţine spaţiul (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de concesiune, de comodat); agentul economic care nu deține în proprietate imobilul (clădirea) va depune și un document doveditor al deținerii legale a imobilului respectiv de către proprietar;
➢ Titlul în temeiul căruia se deţine terenul (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de concesiune, de comodat); agentul economic care nu deține în proprietate imobilul (terenul) va depune și un document doveditor al deținerii legale a imobilului respectiv de către proprietar;
➢ Releveu spațiului, executat de către o persoană autorizată/extras de C.F./plan de amplasament;
➢ Certificatul constatator de autorizare a punctului de lucru, eliberat de O.R.C., în măsura în care acesta nu coincide cu sediul operatorului economic;
➢ Certificat de urbanism şi autorizaţie de construire pentru modificări de destinație și/sau constructive ale spațiului care au fost efectuate ulterior de către proprietar/locatar și care au intrat sub incidența Legii 50/1991, actualizată;
➢ Contract de prestări servicii cu o firmă de pază şi securitate autorizată pentru avizarea orarului de funcţionare peste ora 24.00 şi/sau contract de muncă pentru personalul de pază (după caz);
➢ Contract de salubritate și copie dupa factura și chitanța aferentă, din luna precedentă celei în care se depune documentația (dupa caz);
➢ Acordul:
– notarial al vecinilor limitrofi direct afectați (cu ziduri și planșee comune) sau vecini de hotar, în cazul: schimbării destinației spațiului comercial în spațiu de producție, unităților nou înființate care pot produce poluare fonică, chimică sau de altă natură, după caz;
– conform formularului prezentat în anexa nr. 5 – al proprietarilor direct afectați cu care se învecinează spațiul supus autorizării, pe plan orizontal și vertical (cu ziduri, planșee comune) în cazul blocurilor de locuințe, vecini de hotar şi vecini situați de cealaltă parte a drumului corespondent unităţii în cazul clădirilor individuale pentru: unități cu program prelungit peste ora 22.00 sau program non stop, baruri, restaurante, terase, prestări servicii, cu declarația pe proprie răspundere a solicitantului – formular
tip sub semnătură privată, referitoare la autenticitatea semnăturilor din acord;
– Asociației de locatari/proprietari în cazul spațiilor situate în locuri de locuințe pentru:
unități cu program prelungit peste ora 22.00 sau program non stop, baruri, restaurante, terase, prestări servicii. In cazul în care nu este constituită asociaţie de proprietari se va solicita acordul a cel puţin jumătate + 1 din locatarii blocului, acordul proprietarilor imobilului sau imobilelor situate direct deasupra unităţii fiind obligatoriu necesar. 

În situația în care lipsește acordul unuia dintre vecini, hotărârea judecătorească ține loc de acord.

Până la pronunțarea definitivă a instanței de judecată, operatorului economic i se va elibera autorizația de funcționare în baza certificatului de grefă privind solicitarea obținerii acordului prin instanța de judecată.

➢ Autorizaţie de mediu pentru activităţile cuprinse în anexa 1 la Ordinul nr.1798/2007 al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, sau acte normative ce vor reglementa situaţia, în vigoare la data autorizării;
➢ Document eliberat de D.S.V.S.A. Vaslui pentru comercializare produse alimentare, legume, fructe, unități de alimentație publică;
➢ Autorizaţia privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări pentru care sunt incidente prevederile HG nr. 571/2016, cu modificările și completările ulterioare sau documentul prin care se demonstrează că a fost depusă  documentația completă pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu. În cazul în care beneficiarul nu deține documentul de mai sus, până la obținerea autorizației de securitate la incendiu,  răspunderea exclusivă privind funcționarea construcțiilor și amenajărilor din punct de vedere al asigurării cerinței de securitate la incendiu revine beneficiarului investiției. În acest sens, operatorul economic va completa o declarație pe propria răspundere, asumată cu ștampilă și semnătură olografă a administratorului, prin care acesta își asumă răspunderea exclusivă în ceea ce privește funcționarea construcțiilor și amenajărilor din punct de vedere al asigurării cerinței de securitate la incendiu. În declarația pe propria răspundere operatorul economic își va asuma obținerea autorizației în termen de un an. Până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, beneficiarii investiţiilor care vizează construcţii publice au obligaţia să realizeze şi să amplaseze panouri de înştiinţare în  dreptul intrărilor în spaţiile respective, cu următorul conţinut, tipărit cu litere de tipar cu dimensiuni de minimum 2,5 cm, de  culoare roşie, pe fundal alb: «Acest spaţiu funcţionează fără  autorizaţia de securitate la incendiu.»
➢ Alte avize şi autorizaţii, licențe, după caz;
➢ Declaraţie pe proprie răspundere privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică pentru unităţile neincluse în structurile turistice, conform H.G. nr. 843/1999, formularul prezentat în anexa nr. 6;
➢ Dovada achitării taxei de autorizare;
➢ Certificat de neurmărire fiscală privind debitele şi alte datorii către bugetul local al orașului, aflat în termen de valabilitate, din care să rezulte că solicitantul (agentul economic) nu are datorii la bugetul local.

2. Pentru activități desfășurate la parterul/mezaninul/demisolul clădirilor individuale sau colective care nu au din construcția lor inițială spații comerciale/servicii

➢ Extras de registru sau actul constitutiv al operatorului economic;
➢ Certificatul de înregistrare în Registrul Comerţului;
➢ Titlul în temeiul căruia se deţine spaţiul (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de concesiune, de comodat); agentul economic care nu deține în proprietate imobilul (clădirea) va depune și un document doveditor al deținerii legale a imobilului respectiv de către proprietar;
➢ Titlul în temeiul căruia se deţine terenul (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de concesiune, de comodat); agentul economic care nu deține în proprietate imobilul (terenul) va depune și un document doveditor al deținerii legale a imobilului respectiv de către proprietar;
➢ Releveu spațiului, executat de către o persoană autorizată/extras de C.F. /plan de amplasament ;
➢ Certificatul constatator de autorizare a punctului de lucru, eliberat de O.R.C., în măsura în care acesta nu coincide cu sediul operatorului economic;
➢ Autorizația de construire sau certificat de urbanism prin care s-a reglementat funcțiunea spațiului în vederea desfășurării activității economice solicitate, în conformitate cu reglementările urbanistice ale zonei (autorizație de schimbare destinație spațiu), dacă spațiile sunt sau nu prevăzute cu acces din exterior separat de cel al locatarilor, precum și procesul verbal de recepție;
➢ Contract de prestări servicii cu o firmă de pază şi securitate autorizată pentru avizarea orarului de funcţionare peste ora 24.00 şi/sau contract de muncă pentru personalul de pază (după caz); 
➢ Contract de salubritate și copie dupa factura și chitanța aferentă, din luna precedentă celei în care se depune documentatia (dupa caz);
➢ Acordul:
▪ notarial al vecinilor direct afectați (cu planșeu și ziduri comune, în cazul clădirilor colective sau vecinilor de hotar în cazul clădirilor individuale);
▪ proprietarilor direct afectați cu care se învecinează spațiul supus autorizării, pe plan orizontal și vertical (cu ziduri, planșee comune) în cazul blocurilor de locuințe, vecini de hotar şi vecini situați de cealaltă parte a drumului corespondent unităţii, conform formularului prezentat în anexa nr. 5 la regulament pentru: unități cu program prelungit peste ora 22.00 sau program non stop, baruri, restaurante, terase, prestări servicii și declarația pe proprie răspundere a solicitantului – formular tip sub semnătură privată, referitoare la autenticitatea semnăturilor din acord;
▪ Asociației de locatari/proprietari în cazul spațiilor situate în blocuri de locuințe pentru: unități cu program prelungit peste ora 22.00 sau program non stop, baruri, restaurante, terase, prestări servicii. In cazul în care nu este constituită asociaţie de proprietari se va solicita acordul a cel puţin jumătate +1 din locatarii blocului, acordul proprietarilor imobilului sau imobilelor situate direct deasupra unităţii fiind obligatoriu necesar.

În situația în care lipsește acordul unuia dintre vecini, hotărârea judecătorească ține loc de acord.

Până la pronunțarea definitivă a instanței de judecată, operatorului economic i se va elibera autorizația de funcționare în baza certificatului de grefă privind solicitarea obținerii acordului prin instanța de judecată.

➢ Autorizaţie de mediu pentru activităţile cuprinse în anexa 1 la Ordinul nr.1798/2007 al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, sau acte normative ce vor reglementa situaţia, în vigoare la data autorizării;
➢ Document eliberat de D.S.V.S.A. Vaslui pentru comercializare produse alimentare, legume, fructe, unități de alimentație publică ;
➢ Autorizaţia privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări pentru care sunt incidente prevederile HG nr. 571/2016, cu modificările și completările ulterioare sau documentul prin care se demonstrează că a fost depusă documentația completă pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu. În cazul în care beneficiarul nu deține documentul de mai sus, până la obținerea autorizației de securitate la incendiu, răspunderea exclusivă privind funcționarea construcțiilor și amenajărilor din punct de vedere al asigurării cerinței de securitate la incendiu revine beneficiarului investiției. În acest sens, operatorul economic va completa o declarație pe propria răspundere, asumată cu ștampilă și semnătură olografă a administratorului, prin care acesta își asumă răspunderea exclusivă în ceea ce privește funcționarea construcțiilor și amenajărilor din punct de vedere al asigurării cerinței de securitate la incendiu. În declarația pe propria răspundere operatorul economic își va asuma obținerea autorizației în termen de un an. Până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, beneficiarii investiţiilor care vizează construcţii publice au obligaţia să realizeze şi să amplaseze panouri de înştiinţare în dreptul intrărilor în spaţiile respective, cu următorul conţinut, tipărit cu litere de tipar cu dimensiuni de minimum 2,5 cm, de culoare roşie, pe fundal alb: «Acest spaţiu funcţionează fără autorizaţia de securitate la incendiu.»
➢ Alte avize şi autorizaţii, licențe, după caz ;
➢ Declaraţie pe proprie răspundere privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică pentru unităţile neincluse în structurile turistice, conform H.G. nr. 843/1999, formularul prezentat în anexa 6;
➢ Dovada achitării taxei de autorizare;
➢ Certificat de neurmărire fiscală privind debitele şi alte datorii către bugetul local al orașului, aflat în termen de valabilitate, din care să rezulte că solicitantul (agentul economic) nu are datorii la bugetul local

Pentru autorizarea teraselor de alimentație publică se vor prezenta în copie următoarele documente:

a) pentru terasele amplasate pe domeniul public:
– actele de identificare ale operatorului economic (certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, act constitutiv, extras de registru);
– acordul de ocupare temporară emis de Compartimentul Urbanism cu respectarea condițiilor impuse;
– schița terenului ocupat;
– contractul de închiriere/concesionare/decizia de impunere eliberate de Serviciului impozite și taxe locale din cadrul Primăriei UAT Negrești;
– Certificatul constatator de autorizare a punctului de lucru, eliberat de O.R.C.;
– certificat de neurmărire fiscală privind debitele şi alte datorii către bugetul local al orașului, aflat în termen de valabilitate, din care să rezulte că solicitantul (agentul economic) nu are datorii la bugetul local.
b) pentru terasele amplasate pe domeniul privat:
– actele de identificare ale operatorului economic (certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, act constitutiv, extras de registru);
– acordul de ocupare temporară emis de Compartimentul Urbanism cu respectarea condițiilor impuse;
– schița terenului ocupat;

– titlul în temeiul căruia se deţine terenul/spaţiul (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de concesiune, de comodat); agentul economic care nu deține în proprietate imobilul va depune si un document doveditor al dținerii legale a
imobilului respectiv de către proprietar;
– Certificatul constatator de autorizare a punctului de lucru, eliberat de O.R.C. ;
– certificat de neurmărire fiscală privind debitele şi alte datorii către bugetul local al orașului, aflat în termen de valabilitate, din care să rezulte că solicitantul (agentul economic) nu are datorii la bugetul local.

Ocuparea temporară a locurilor publice şi private se autorizează în vederea desfăşurării
următoarelor activităţi:
a) comerţ de mic detaliu
b) comerţ de întâmpinare
c) circuri, menajerii, agrement
d) spectacole, festivaluri, serbări câmpeneşti, manifestări cultural – artistice şi sportive
e) campanii promoţionale.

Produsele care pot fi comercializate pe domeniul public şi privat al statului în cazul comerţului de
mic detaliu:
• cărţi, reviste, ziare, lozuri, articole de artizanat, antichităţi, articole foto, gablonzuri,
tablouri, DVD-uri, CD-uri, articole colportaj, obiecte de cult;
• produse alimentare preambalate care nu necesită condiţii speciale de păstrare;
• produse de panificație, patiserie, expuse în vitrine de protecţie speciale;
• pop-corn, vată de zahăr;
• băuturi răcoritoare, îngheţată din lăzi frigorifice, băuturi calde la tonomat;
• flori, legume, fructe;
• produse nealimentare în condiţii igienico-sanitare corespunzătoare;
• mărţişoare, felicitări, sorcove şi alte produse specifice sărbătorilor tradiţionale;
• produse alimentare și băuturi, cu respectarea normelor sanitar-veterinare.

Proceduri privind eliberarea acordurilor:
a)Pentru comerţ de mic detaliu şi comerţ de întâmpinare reprezentantul firmei va depune la
registratura Primăriei Negrești cererea adresată Primarului orașului Negrești la care anexează:
➢- act constitutiv, certificat de înregistrare eliberat de Registrul Comerţului, certificat de
neurmărire fiscală privind debitele şi alte datorii către bugetul local al orașului, aflat în
11
termen de valabilitate, din care să rezulte că solicitantul (agentul economic) nu are datorii la
bugetul local, în cazul S.R.L., S.A., S.N.C.;
➢- extras de registru şi certificat de înregistrare eliberate de Registrul Comerţului şi certificat
de neurmărire fiscală privind debitele şi alte datorii către bugetul local al orașului, aflat în
termen de valabilitate, din care să rezulte că solicitantul (agentul economic) nu are datorii la
bugetul local pentru P.F.A., Intreprindere Individuală sau Intreprindere Familială.
– schiţe privind amplasamentul propus şi 2-3 fotografii din unghiuri diferite din care să reiasă zona
amplasamentului propus;
– acorduri, avize, autorizaţii ale instituţiilor de specialitate expres stabilite şi prevăzute de legislaţia în
vigoare, după caz;
– alte documente funcţie de specificul activităţii solicitate şi în funcţie de natura juridică a terenului.
b)Pentru efectuarea de activități promoţionale se vor depune la registratura Primăriei următoarele
documente:
– cerere către Primarul orașului Negrești;
– certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;
– schiţa privind amplasamentul solicitat întocmit de către colective tehnice de specialitate (unde este
cazul);
– pliante (fotografii) cu produsul/serviciul promovat;
– contract pentru marca de produs sau serviciul promovat.
c)Pentru circuri, menajerii, agrement, spectacole, festivaluri, manifestări cultural-artistice şi
sportive desfăşurate pe domeniul public sau privat, acordul va fi eliberat în baza documentelor:
– cerere către Primarul UAT Negrești;
– certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;
– actele constitutive ale firmei (act constitutiv, extras de registru);
– schiţa privind amplasamentul solicitat întocmit de către colective tehnice de specialitate (unde este
cazul);
– avizul comisiei locale de ordine şi linişte publică;
– alte documente funcţie de natura juridică a terenului.
1. Cererea tip – anexa nr. 8 împreună cu documentaţiile necesare se vor direcţiona către comisia de
autorizare.
2. Inspectorii din cadrul comisiei analizează documentele şi efectuează verificări în teren în scopul
respectării regulamentului şi stabilirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii solicitate.
3. Documentaţia se va analiza în cadrul comisiei de autorizare, stabilită prin Dispoziţia Primarului
UAT Negrești, care va propune printr-un document (referat) eliberarea/vizarea acordului de
funcționare, stabilind programul de lucru și clauze de desfășurare a activității.
4. Referatul se înaintează spre vizare conducătorului instituției.
5. Formularele de autorizaţie se înaintează spre avizare şi aprobare persoanelor abilitate.
6. Data aprobării acordului de funcționare esta data referatului comisiei de autorizare.
7. Acordul se eliberează, pe bază de semnătură, reprezentantului firmei.

Formulare Autorizare activități comerciale

Completează și trimite rapid și de oriunde formularele electronice

Evită cozile de la ghișee și economisește timp prin completarea online a formularelor. Ai acces rapid de pe orice dispozitiv, inclusiv de pe mobil. Acceseaza formularele aici

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti