Eliberare acte de stare civilă

Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenta Persoanelor

Date de contact: Tel./Fax: 0235/457588

Program de lucru cu publicul: Luni – Joi: 08:00 – 16:30, Vineri: 08.00 – 14.00.

TERMEN DE ÎNREGISTRARE

Declararea nașterii se face în termen de 30 de zile pentru copilul născut viu și în termen de 3 zile pentru copilul născut mort. Termenele se socotesc de la data nașterii. În cazul în care copilul născut viu a decedat înăuntrul termenului de 30 de zile, declararea nașterii se face în termen de 24 de ore de la data decesului. Pentru copilul născut mort se întocmește numai actul de naștere.

După împlinirea termenului de 30 de zile, întocmirea actului de naștere se ace la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al S.P.C.J.E.P. Vaslui. Înregistrarea nașterii se realizează în termen de 90 de zile de la data solicitării.

ACTE NECESARE

– Certificatul medical constatator al nașterii, întocmit pe formular-tip, trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiul/ștampila unității sanitare, semnătura și parafa medicului;

– Actele de identitate ale părinților, original;

– Certificatul de căsătorie al părinților copilului, în original și fotocopie daca sunt căsătoriți, iar dacă aceștia poartă nume de familie diferit, declarația scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul;

– Declarația de recunoaștere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în fața ofițerului de stare civilă care înregistrează nașterea, din care să rezulte și numele de familie pe care îl dobândește copilul, la care se anexează consimțământul mamei; în cazul tatălui minor acesta trebuie să fie asistat de reprezentantul legal;

– Certificatul de naștere al mamei, original, în cazul înregistrării copilului născut în afara căsătoriei;

Dacă la data înregistrării nașterii părinții copilului au domicilii diferite înscrise în actul de identitate, domiciliul copilului este domiciliul declarat de către părintele care solicită înregistrarea nașterii.

Certificatele de stare civilă se eliberează persoanelor îndreptățite, odată cu întocmirea unui act în registrele de stare civilă- de naștere- sau ulterior, pe baza cererii depuse de titular sau alte persoane îndreptățite.

Prin alte persoane îndreptățite- în înțelesul legii, sunt asimilați:

 • Părinții copilului în vârstă de până la 14 ani;
 • Reprezentanții legali.

Solicitarea eliberării certificatelor de stare civilă se poate face:

 • La primăria care are în păstrare registrele în care au fost înregistrate actele;
 • La primăria locului de domiciliu sau reședință al solicitantului.

ACTE NECESARE

Cerere tip, act identitate titular sau persoana împuternicită (original), taxă achitată la Primăria oraș Negrești.

În cazul cetățenilor aflați în străinătate, duplicatul poate fi obținut de o altă persoană prin Procură specială notarială apostilată conform Convenției de la Haga- în cazul țărilor semnatare ale acestei convenții – sau procură specială consulară- eliberată de Ambasada sau Consulatul României din țara respectivă, în care se va menționa expres – pentru obținerea certificatului de naștere/căsătorie/deces(după caz) de la starea civilă.

Condiții:

Solicitantul să aibă asupra sa un ACT DE IDENTITATE-VALABIL, care poate fi:

 1. Pentru cetățenii români cu domiciliul în România:

– buletinul/ cartea de identitate/cartea de identitate provizorie;

Persoanele care au atât actul de identitate, cât și certificatul de stare civilă pierdut, furat, distrus pot obține un nou certificat de stare civilă astfel:

 • În situația în care serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor care are în păstrare actul de stare civilă este același cu cel pe raza căruia persoana are domiciliul, aceasta va depune atât cererea pentru obținerea certificatului de stare civilă, cât și pentru eliberarea actului de identitate la structura de evidență a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.
 • În cazul în care serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor care are în păstrare actul de stare civilă, nu este același cu cel pe raza căruia persoana are domiciliul, acesteia i se va elibera mai întâi, o carte provizorie, în vederea procurării certificatelor de stare civilă;

2. Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate:

– pașaportul turistic în care să fie menționat domicilul în străinătate sau titlu de călătorie;

3. Pentru cetățenii străini;

 • pașaportul turistic (cu viză română- dacă este cazul);
 • actul de identitate cu care a intrat în România (pentru cetățenii membri ai U.E.).

TERMEN DE ÎNREGISTRARE

Înregistrarea se face în termen de 3 zile de la data decesului. Acest termen cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul cât și ziua în care se face declarația.

Dacă s-a depășit acest termen sau cauza decesului se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, înregistrarea decesului se face cu aprobarea Parchetului Vaslui.

ACTE NECESARE

 • Certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular tip, care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura și parafa medicului care a făcut constatarea, sigiul/ștampila unității sanitare, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule;
 • Actul de identitate al decedatului;
 • Certificatul de naștere și căsătorie-după caz;
 • Livretul militar al decedatului;
 • Actul de identitate al declarantului.

Cine și unde poate solicita desfacerea căsătorie pe cale administrativă?

Cererea de divorț pe cale administrativă se face în scris, se depune și semnează personal de către ambii soți, în fața ofițerului de stare civilă delegat:

– De la primăria care are în păstrare actul de căsătorie

sau

– De pe raza locuinței comune.

În cererea de divorț soții declară pe propria răspundere că:

 • Sunt de acord cu desfacerea căsătoriei
 • Nu au copii minori născuți din căsătorie sau adoptați
 • Niciunul dintre soți nu este pus sub interdicție
 • Nu au mai solicitat altor autorități desfacerea căsătoriei
 • Adresa ultimei locuințe comune
 • Numele pe care fiecare sau, după caz, numai unul dintre aceștia urmează să-l poarte după desfacerea căsătoriei.

Actele necesare pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă

Dosarul de divorț va cuprinde:

 • Certificatul de naștere, al soțului, respectiv soției-în original și copie
 • Certificat de căsătorie- în original
 • Actul de identitate (buletinul/cartea/cartea provizorie de identitate) – în original
 • Taxa de divorț administrativ, se achită la casieria Primăriei.

Taxa nu se restituie dacă dosarul se clasează.

Important – actele de identitate trebuie să se afle în termen de valabilitate, atât la momentul depunerii cererii, cât și la data eliberării certificatului de divorț.

Termenele stabilite pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă:

Ofițerul de stare civilă delegat înregistrează cererea de divorț în ziua în care aceasta a fost primită și ACORDĂ SOȚILOR UN TERMEN DE 30 DE ZILE calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.

La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice ofițerul de stare civilă delegat verifică dacă soții stăruie să divorțeze și daca, în acest sens, consimțământul lor este liber și neviciat, în acest sens solicitând soților o DECLARAȚIE PRIVIND MENȚINEREA cererii de desfacere a căsătoriei.

În situația în care ambii soți sau numai unul dintre acetia înțeleg/înțelege să renunțe la divorț, completează o DECLARAȚIE DE RENUNȚARE privind cererea de desfacere a căsătoriei.

Dacă soții nu se prezintă împreună, după termenul de 30 de zile, în vederea completării declarației de menținere a cererii de divorț, dosarul cuprinzând actele de divorț se clasează, prin întocmirea unui referat aprobat de primar.

Condiții care invalidează cererea pentru divorțul administrativ

Dosarul de divorț se clasează în următoarele cazuri:

 • Dacă după scurgerea termenului de 30 de zile (pentru depunerea declarației de menținere a cererii de divorț) niciunul dintre soți nu se prezintă pentru a stărui în cererea de divorț:
 • Dacă ambii soți sau numai unul dintre aceștia înțeleg/înțelege să renunțe la divorț(prin completarea declarației de recunțare la divorț);
 • Dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorț, unul dintre soți este pus sub interdicție;
 • Dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorț, intervine nașterea unui copil;
 • Dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorț, unul dintre soți a decedat, căsătoria încetând prin deces.

Procedura respingerii cererii de divorț pe cale administrativă

În situația în care se constată că nu sunt întrunite condițiile legale, ofițerul de stare civilă întocmește un proces verbal prin care propune respingerea cererii de divorț care se supune aprobării primarului.

În situația în care se constată că soții nu se înțeleg asupra numelui de familie pe care să îl poarte după divorț, ofițerul de stare civilă delegat întocmește un referat, prin care propune primarului o dispoziție de respingere a cererii de divorț și îndrumă soții să se adreseze instanței de judecată.

Împotriva refuzului ofițerului de stare civilă sau a notarului public nu există cale de atac, dar soții se pot adresa cu cererea de divorț instanței de judecată, pentru a dispune desfacerea căsătoriei prin acordul lor în baza unui alt termen prevăzut de lege.

Certificatul de divorț

Când sunt întrunite toate condițiile, ofițerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul soților și eliberează CERTIFICATUL DE DIVORȚ, pe care-l înmânează soților în termen de maxim 5 zile lucrătoare.

Certificatul de divorț se întocmește în 3 exemplare, din care 2 se înmânează părților pe bază de semnătură, iar un exemplar rămâne la dosarul de divoț.

Este interzis să se înscrie pe certificatul de divorț mențiuni cu privire la motivele sau culpa soților.

La data desfacerii căsătoriei, ofișerul de stare civilă delegat, anulează cartea de identitate a fostului soț care își schimbă numele de familie prin divorț, prin tăierea colțului în care se află perioada de valabilitate. În cazul cărților de identitate provizorii și buletinelor de identitate, anularea se face prin înscrierea mențiunii privind desfacerea căsătoriei, numărul de înregistrare al certificatului de divorț, mențiunea privind numele de familie al titularului,data până la care va fi preschimbat actul de identitate. Termenul de preschimbare este de 15 zile.

Certificatul de căsătorie reținut la dosarul de divorț, se transmite spre anulare primăriei emitente la data eliberării certificatului de divorț.

ACTE NECESARE:

Certificat de naștere;

Act de identitate;

Sentință de divorț, definitivă și irevocabilă, dacă este cazul;

Taxa de procesare dosar, achitată la casieria Primăriei.

În cazul în care titularul nu se poate prezenta

 • Procură specială în care să fie precizată expres întinderea mandatului;
 • Copie act identitate mandatar.

Acte necesare pentru înregistrarea căsătoriei

ACTE NECESARE

Acte identitate valabile ale ambilor soți (original și fotocopie). Unul dintre soți trebuie să aibă domiciliul sau reședința în orașul Negrești.

Certificate de naștere ale viitorilor soți (original și fotocopie).

Certificate medicale prenupțiale eliberate de medic, cu mențiunea expresă-se poate căsători- care trebuie să poarte sigiciul unității sanitare, semnătura și parafa medicului.

Declarația de căsătorie se face personal de către viitorii soți, în scris, în fața ofițerului de stare civilă.

Acte identitate valabile a două persoane, în calitate de martori, în original în ziua oficierii căsătoriei.

După caz, acte din care să rezulte desfacerea căsătoriilor anterioare:

– Certificatul de deces al soțului/soției în original și fotocopie;

– Sentința/sentințele de divorț definitive și irevocabile în original și fotocopie;

– Certificat de divorț- în cazul divorțului pe cale administrativă- în original și fotocopie.

ATENȚIE

Cetățenii români care domiciliază pe teritoriul României nu se pot legitima decât cu carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin.

Cetățeanul român va prezenta actele menționate la –căsătoria între cetățeni români-.

ACTE CETĂȚEAN STRĂIN:

Certificat medical prenupțial, eliberat de un medic din România, care să poarte mențiunea- se poate căsători-.

Pașaport (original și fotocopie)- în care să fie aplicată viza de intrare pe teritorul României- sau act de identitate (original și fotocopie)(în cazul cetățenilor din starele membre ale U.E.);

Actul de identitate al cetățeanului străin și viza acordată acestuia în vederea șederii pe teritoriul României trebuie să fie valabile atât la data depunerii dosarului de căsătorie cât și la data oficierii căsătoriei.

Certificat de naștere (original și fotocopie) și după caz: apostilat cu Apostila Convenției de la Haga sau supralegalizat în funcție de statul emitent; certificatul de naștere va fi tradus și legalizat la un birou notarial de pe teritoriul României;

Dovada eliberată/ autentificată de misiunile diplomatice/ oficiile consulare acreditate în România din care să rezulte că cetățeanul străin îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională și nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România.

Pentru cetățenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenți sau acorduri de asistență juridică în materie civilă ori de dreptul familiei vor prezenta documente eliberate de autoritățile competente ale statului de cetățenie, datate recent- maximum 3 luni de la emitere.

 • Se va atașa și traducerea în limba română , legalizată de un notar a dovezii/ certificatului menționat anterios.

Un document care să ateste domiciliul din străinătate al cetățeanului sau declarație pe propria răspundere dată la un biroul notarial din România privind domiciliul din țara de origine.

Declarație pe propria răspundere, autentificată de un notar public privind domiciliul complet din țara de origine, dacă este cunoscător al limbii române scris/citit, starea civilă înaintea căsătoriei, îndeplinirea condițiilor de fond cerute de legea sa națională pentru încheierea căsătoriei în România și regimul matrimonial ales.

În cazul cetățenilor străini care nu cunosc limba română, la încheierea căsătoriei este obligatori prezența unui interpret autorizat.

Transcriere acte de stare civilă

ACTE NECESARE

Acte identitate valabile ale ambilor soți (original și fotocopie). Unul dintre soți trebuie să aibă domiciliul sau reședința în orașul Negrești.

Certificate de naștere ale viitorilor soți (original și fotocopie).

Certificate medicale prenupțiale eliberate de medic, cu mențiunea expresă-se poate căsători- care trebuie să poarte sigiciul unității sanitare, semnătura și parafa medicului.

Declarația de căsătorie se face personal de către viitorii soți, în scris, în fața ofițerului de stare civilă.

Acte identitate valabile a două persoane, în calitate de martori, în original în ziua oficierii căsătoriei.

După caz, acte din care să rezulte desfacerea căsătoriilor anterioare:

 • Certificatul de deces al soțului/soției în original și fotocopie;
 • Sentința/sentințele de divorț definitive și irevocabile în original și fotocopie;
 • Certificat de divorț- în cazul divorțului pe cale administrativă- în original și fotocopie.

ATENȚIE

Cetățenii români care domiciliază pe teritoriul României nu se pot legitima decât cu carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin.

Cetățeanul român va prezenta actele menționate la –căsătoria între cetățeni români-.

ACTE CETĂȚEAN STRĂIN:

Certificat medical prenupțial, eliberat de un medic din România, care să poarte mențiunea- se poate căsători-.

Pașaport(original și fotocopie)- în care să fie aplicată viza de intrare pe teritorul României- sau act de identitate (original și fotocopie)(în cazul cetățenilor din starele membre ale U.E.);

Actul de identitate al cetățeanului străin și viza acordată acestuia în vederea șederii pe teritoriul României trebuie să fie valabile atât la data depunerii dosarului de căsătorie cât și la data oficierii căsătoriei.

Certificat de naștere (original și fotocopie) și după caz: apostilat cu Apostila Convenției de la Haga sau supralegalizat în funcție de statul emitent; certificatul de naștere va fi tradus și legalizat la un birou notarial de pe teritoriul României;

Dovada eliberată/ autentificată de misiunile diplomatice/ oficiile consulare acreditate în România din care să rezulte că cetățeanul străin

Îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională și nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România.

Pentru cetățenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenți sau acorduri de asistență juridică în materie civilă ori de dreptul familiei vor prezenta documente eliberate de autoritățile competente ale statului de cetățenie, datate recent- maximum 3 luni de la emitere.

 • Se va atașa și traducerea în limba română , legalizată de un notar a dovezii/ certificatului menționat anterios.

Un document care să ateste domiciliul din străinătate al cetățeanului sau declarație pe propria răspundere dată la un biroul notarial din România privind domiciliul din țara de origine.

Declarație pe propria răspundere, autentificată de un notar public privind domiciliul complet din țara de origine, dacă este cunoscător al limbii române scris/citit, starea civilă înaintea căsătoriei, îndeplinirea condițiilor de fond cerute de legea sa națională pentru încheierea căsătoriei în România și regimul matrimonial ales.

În cazul cetățenilor străini care nu cunosc limba română, la încheierea căsătoriei este obligatori prezența unui interpret autorizat.

Cetățeanul român va prezenta actele menționate la –căsătoria între cetățeni români-.

ACTE CETĂȚEAN STRĂIN:

Certificat medical prenupțial, eliberat de un medic din România, care să poarte mențiunea- se poate căsători-.

Pașaport (original și fotocopie)- în care să fie aplicată viza de intrare pe teritorul României- sau act de identitate (original și fotocopie)(în cazul cetățenilor din starele membre ale U.E.);

Actul de identitate al cetățeanului străin și viza acordată acestuia în vederea șederii pe teritoriul României trebuie să fie valabile atât la data depunerii dosarului de căsătorie cât și la data oficierii căsătoriei.

Certificat de naștere (original și fotocopie) și după caz: apostilat cu Apostila Convenției de la Haga sau supralegalizat în funcție de statul emitent; certificatul de naștere va fi tradus și legalizat la un birou notarial de pe teritoriul României;

Dovada eliberată/ autentificată de misiunile diplomatice/ oficiile consulare acreditate în România din care să rezulte că cetățeanul străin

Îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională și nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România.

Pentru cetățenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenți sau acorduri de asistență juridică în materie civilă ori de dreptul familiei vor prezenta documente eliberate de autoritățile competente ale statului de cetățenie, datate recent- maximum 3 luni de la emitere.

 • Se va atașa și traducerea în limba română , legalizată de un notar a dovezii/ certificatului menționat anterios.

Un document care să ateste domiciliul din străinătate al cetățeanului sau declarație pe propria răspundere dată la un biroul notarial din România privind domiciliul din țara de origine.

Declarație pe propria răspundere, autentificată de un notar public privind domiciliul complet din țara de origine, dacă este cunoscător al limbii române scris/citit, starea civilă înaintea căsătoriei, îndeplinirea condițiilor de fond cerute de legea sa națională pentru încheierea căsătoriei în România și regimul matrimonial ales.

În cazul cetățenilor străini care nu cunosc limba română, la încheierea căsătoriei este obligatori prezența unui interpret autorizat.

Publicarea declaratiilor de casatorie

Registrul publicatiilor de casatorie poate fi consultat în sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Potrivit prevederilor art. 283 din Codul Civil, ofiterul de stare civila are obligatia de a dispune publicarea declaratiei de casatorie, prin afisarea in extras, intr-un loc special amenajat la sediul primariei si pe pagina de internet a acesteia, unde urmeaza sa se incheie casatoria si, dupa caz, la sediul primariei unde celalalt sot isi are domiciliul sau resedinta.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se va face în scris, cu alăturarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Formulare starea civilă

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti