Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenta Persoanelor

Date de contact: Tel./Fax: 0235/457399

Program de lucru cu publicul: Luni – Vineri: 08:00 – 16:30, Pauză: 12:00 – 12:30

Contravaloarea actelor de identitate – se achită la Biroul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei oraşului Negreşti şi sunt în cuantum de:

  1. Cartea de identitate – 7 lei.
  2. Cartea de identitate provizorie – 1 leu.

Analiza de evaluare a activitatilor desfasurate

Acte necesare si Pasi de urmat pentru:

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să-şi schimbe domiciliul în România se prezintă la Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe a cărui rază teritorială este situat imobilul unde îşi stabilesc domiciliul, pentru eliberarea unei noi cărţi de identitate.

În situaţia în care vă schimbaţi domiciliul, strada pe care locuiţi îşi schimbă numele sau se face o renumerotare a imobilelor, trebuie să vă prezentaţi la Biroul de Evidenţă Informatizata a Persoanei pentru a vi se elibera o noua carte de identitate, care să cuprindă noile date.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea cărții de identitate se parcurg următorii pași:

1. Depunerea actelor la sediul Biroului de Evidenţă Informatizată a Persoanei

Cererea tip, împreună cu actele necesare se depun personal la sediul Biroului de Evidență Informatizată a Persoanei.
Cererea se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă de mai jos şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de titular şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

2. Ridicarea cărții de identitate

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. În situaţia în care solicitantul nu se află în ţară, mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

Termenul de eliberare a cărţii de identitate este de 15 – 30 zile de la data depunerii actelor cu posibilitatea prelungirii termenului cu încă 15 zile cu semnătura şefului serviciului.

Acte necesare

• cererea pentru eliberarea actului de identitate;
• actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
• certificatul de naştere, original şi copie;
• certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;
• hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
• certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravietuitor, original şi copie;
• certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
• documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
• chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta, la serviciul de evidenţă a persoanelor, declaraţia poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinatate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediu rural.

Dacă locuinţa nu aparţine solicitantului, titularul spaţiului de locuit va completa declaraţia de pe verso cererii pe care o va semna în faţa lucrătorului de la ghiseu.

În situaţia în care locuinţa are mai mulţi coproprietari între care nu s-a facut ieşirea din starea de indiviziune, este suficient acordul unuia dintre coproprietari.

Noul proprietar are nevoie şi de acordul uzufructuarului, o terţă persoană va avea nevoie numai de acordul uzufructuarului.

Dacă beneficiarii uzufructului viager sunt decedaţi, noul proprietar va prezenta şi certificatele de deces ale acestora.

Contravaloarea actelor de identitate se achită la Biroul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei.

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se va prezenta la ghişeul Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însotit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament pentru întocmirea actului de identitate.

 

Cine poate solicita acest serviciu

Minorul, la împlinirea vârstei de 14 ani, prin unul dintre părinți sau reprezentantul legal.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru eliberarea cărții de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani, se parcurg următorii pași:

1. Depunerea actelor la sediul Biroului de Evidenţă Informatizaţă a Persoanei

Cerere, semnată atât de minor, cât și de părinte/reprezentant legal, se va depune împreună cu celelalte acte necesare la sediul Biroului de Evidență Informatizată a Persoanei.

Este necesară prezența minorului şi a unuia dintre părinți sau reprezentantul legal.

Cererea se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă de mai jos şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de titular şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

2. Ridicarea cărții de identitate

La fel ca la depunere, este necesară prezența minorului şi a părintelui/reprezentant legal.
Termenul de eliberare a cărtii de identitate este de 15 – 30 zile de la data depunerii actelor cu posibilitatea prelungirii termenului cu încă 15 zile cu semnătura şefului serviciului.

Acte necesare

• cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal;
• certificatul de naştere, original şi copie;
• actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
• documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
• certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
• chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;

Dacă titularul documentului cu care se face dovada adresei de domiciliu a minorului nu este părintele sau reprezentantul legal, se va prezenta şi titularul spaţiului de locuit care îşi exprimă acordul în rubrica de pe verso cererii şi va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

Contravaloarea actelor de identitate, cât şi taxa de timbru se achită la Biroul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei.

Serviciul se referă la eliberarea actului de identitate la: expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei, reschimbare (schimbarea actului de identitate înainte de expirarea termenului de valabilitate)

 

Pentru obținerea cărții de identitate se parcurg următorii pași:

1. Depunerea actelor la sediul Biroului de Evidenţă Informatizată a Persoanei

Cererea tip, împreună cu actele necesare se depun personal la sediul Biroului de Evidență Informatizată a Persoanei.
Cererea se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă de mai jos şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de titular şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

În situaţia în care solicitantul nu se află în ţară, mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

2. Ridicarea cărții de identitate

Termenul de eliberare a cartii de identitate este de 15 – 30 zile de la data depunerii actelor cu posibilitatea prelungirii termenului cu încă 15 zile cu semnătura şefului serviciului.

Ridicarea cărții de identitate se poate face doar de titular.

Acte necesare

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
  • certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;
  • hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
  • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravietuitor, original şi copie;
  • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

Dacă locuinţa nu aparţine solicitantului, titularul spaţiului de locuit va completa declaraţia de pe verso cererii pe care o va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

În situaţia în care locuinţa are mai mulţi coproprietari între care nu s-a facut ieşirea din starea de indiviziune, este suficient acordul unuia dintre coproprietari.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.

Contravaloarea actelor de identitate se achită la Biroul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei.

Menţiunea de stabilire a reşedinţei (viza de flotant) se acordă pentru perioada solicitată, dar nu mai mare de un an, şi are valabilitate pe timpul cât persoana locuieşte în mod efectiv la adresa declarată ca reşedinţă. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni de stabilire a reşedinţei.

 

Pentru înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei în actul de identitate, persoana interesată se adresează Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia locuieşte temporar, completând în acest sens Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei, la care anexează următoarele documente:

a) actul de identitate în care urmează a se înscrie menţiunea de stabilire a reşedinţei;
b) documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;

În situaţia în care solicitantul nu deţine un act privind titlul locativ, încheiat în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, găzduitorul sau, după caz, reprezentantul său legal îşi va exprima consimţământul prin completarea rubricii corespunzătoare din Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, sau printr-o declaraţie dată în faţa poliţistului de ordine publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

Formulare

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti