Eliberare acte de identitate

Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenta Persoanelor

Date de contact: Tel./Fax: 0235/457399, E-mail: spclep.ep@negresti.ro.

Program de lucru cu publicul: Luni – Joi: 08:00 – 16:30, Vineri: 08:00 – 14:00.

Contravaloarea actelor de identitate – se achită la Serviciul Impozite şi Taxe locale din str. M Sadoveanu nr. 4 şi sunt în cuantum de:

 1. Cartea de identitate – 7 lei.
 2. Cartea de identitate provizorie – 1 leu.

Analiza de evaluare a activitatilor desfasurate

Acte necesare si Pasi de urmat pentru:

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să-şi schimbe domiciliul în România se prezintă la Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe a cărui rază teritorială este situat imobilul unde îşi stabilesc domiciliul, pentru eliberarea unei noi cărţi de identitate.

În situaţia în care vă schimbaţi domiciliul, strada pe care locuiţi îşi schimbă numele sau se face o renumerotare a imobilelor, trebuie să vă prezentaţi la Biroul de Evidenţă Informatizata a Persoanei pentru a vi se elibera o noua carte de identitate, care să cuprindă noile date.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea cărții de identitate se parcurg următorii pași:

1. Depunerea actelor la sediul Biroului de Evidenţă Informatizată a Persoanei

Cererea tip, împreună cu actele necesare se depun personal la sediul Biroului de Evidență Informatizată a Persoanei.
Cererea se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă de mai jos şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de titular şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

2. Ridicarea cărții de identitate

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. În situaţia în care solicitantul nu se află în ţară, mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

Termenul de eliberare a cărţii de identitate este de 15 – 30 zile de la data depunerii actelor cu posibilitatea prelungirii termenului cu încă 15 zile cu semnătura şefului serviciului.

Acte necesare

• cererea pentru eliberarea actului de identitate;
• actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
• certificatul de naştere, original;
• certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original;
• hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original;
• certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravietuitor, original;
• certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original;
• documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original;
• chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta, la serviciul de evidenţă a persoanelor, declaraţia poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinatate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediu rural.

Dacă locuinţa nu aparţine solicitantului, titularul spaţiului de locuit va completa declaraţia de pe verso cererii pe care o va semna în faţa lucrătorului de la ghiseu.

În situaţia în care locuinţa are mai mulţi coproprietari între care nu s-a facut ieşirea din starea de indiviziune, este suficient acordul unuia dintre coproprietari.

Noul proprietar are nevoie şi de acordul uzufructuarului, o terţă persoană va avea nevoie numai de acordul uzufructuarului.

Dacă beneficiarii uzufructului viager sunt decedaţi, noul proprietar va prezenta şi certificatele de deces ale acestora.

Contravaloarea actelor de identitate se achită la Biroul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei.

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se va prezenta la ghişeul Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însotit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament pentru întocmirea actului de identitate.

Cine poate solicita acest serviciu

Minorul, la împlinirea vârstei de 14 ani, prin unul dintre părinți sau reprezentantul legal.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru eliberarea cărții de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani, se parcurg următorii pași:

1. Depunerea actelor la sediul Biroului de Evidenţă Informatizaţă a Persoanei

Cerere, semnată atât de minor, cât și de părinte/reprezentant legal, se va depune împreună cu celelalte acte necesare la sediul Biroului de Evidență Informatizată a Persoanei.

Este necesară prezența minorului şi a unuia dintre părinți sau reprezentantul legal.

Cererea se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă de mai jos şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de titular şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

2. Ridicarea cărții de identitate

La fel ca la depunere, este necesară prezența minorului şi a părintelui/reprezentant legal.
Termenul de eliberare a cărtii de identitate este de 15 – 30 zile de la data depunerii actelor cu posibilitatea prelungirii termenului cu încă 15 zile cu semnătura şefului serviciului.

Acte necesare

• cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal;
• certificatul de naştere, original;
• actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
• documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original;
• certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original;
• chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;

Dacă titularul documentului cu care se face dovada adresei de domiciliu a minorului nu este părintele sau reprezentantul legal, se va prezenta şi titularul spaţiului de locuit care îşi exprimă acordul în rubrica de pe verso cererii şi va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

Contravaloarea actelor de identitate, cât şi taxa de timbru se achită la Biroul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei.

Serviciul se referă la eliberarea actului de identitate la: expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei, reschimbare (schimbarea actului de identitate înainte de expirarea termenului de valabilitate)

Pentru obținerea cărții de identitate se parcurg următorii pași:

1. Depunerea actelor la sediul Biroului de Evidenţă Informatizată a Persoanei

Cererea tip, împreună cu actele necesare se depun personal la sediul Biroului de Evidență Informatizată a Persoanei.
Cererea se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă de mai jos şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de titular şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

În situaţia în care solicitantul nu se află în ţară, mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

2. Ridicarea cărții de identitate

Termenul de eliberare a cartii de identitate este de 15 – 30 zile de la data depunerii actelor cu posibilitatea prelungirii termenului cu încă 15 zile cu semnătura şefului serviciului.

Ridicarea cărții de identitate se poate face doar de titular.

Acte necesare

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
 • certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original;
 • hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravietuitor, original;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

Dacă locuinţa nu aparţine solicitantului, titularul spaţiului de locuit va completa declaraţia de pe verso cererii pe care o va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

În situaţia în care locuinţa are mai mulţi coproprietari între care nu s-a facut ieşirea din starea de indiviziune, este suficient acordul unuia dintre coproprietari.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original.

Contravaloarea actelor de identitate se achită la Biroul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei.

Menţiunea de stabilire a reşedinţei (viza de flotant) se acordă pentru perioada solicitată, dar nu mai mare de un an, şi are valabilitate pe timpul cât persoana locuieşte în mod efectiv la adresa declarată ca reşedinţă. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni de stabilire a reşedinţei.

Pentru înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei în actul de identitate, persoana interesată se adresează Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia locuieşte temporar, completând în acest sens Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei, la care anexează următoarele documente:

a) actul de identitate în care urmează a se înscrie menţiunea de stabilire a reşedinţei;
b) documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original;

În situaţia în care solicitantul nu deţine un act privind titlul locativ, încheiat în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, găzduitorul sau, după caz, reprezentantul său legal îşi va exprima consimţământul prin completarea rubricii corespunzătoare din Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, sau printr-o declaraţie dată în faţa poliţistului de ordine publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

Oricare dintre soţi poate cere notarea în cartea funciară, în condiţiile legii, a unui imobil ca locuinţă a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului. [art. 321 alin. (2) din Codul Civil]

Fără consimţământul scris al celuilalt soţ, niciunul dintre soţi, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinţei familiei şi nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosinţa acesteia. [art. 322alin.(1)dinCodulCivil]

Dacă imobilul a fost notificat în cartea funciara ca locuinţă a familiei este necesar consimţamântul de primire în spaţiu al ambilor soţi!

Informaţii generale despre actul de identitate

În sensul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, precum şi cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate.

Începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de identitate se înţelege şi cartea electronică de identitate.

Actele se prezintă în ORIGINAL.

Actul de identitate se eliberează pentru prima data la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă a titularului.

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este:

 • 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;
 • 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;
 • până la data de 03.08.2031 pentru persoanele peste de 25 ani;

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar in România. Termenul de valabilitate al cărţii de identitate provizorie este de un an.

Actele se depun la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa.

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. În situaţia în care solicitantul nu se află în ţară, mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea  pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original.

 DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DINTRE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1. acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ (a se vedea mai jos);
 2. declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit.a);
 3. declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă, faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit. a) si b); pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;
 4. documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ:

 • contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă;
 • contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă;
 • contractul de vânzare-cumparare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauza de abitaţie, uz sau uzufruct viager,
 • contractul de schimb de locuinţe;
 • contractul de construire a unui imobil tip locuinţă, însoţit de procesul verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
 • contractul (convenţia) de partaj voluntar;
 • contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră;
 • certificatul de moştenitor;
 • hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind:
  • partajul unui imobil tip locuinţă;
  • atribuirea dreptului de proprietate aunui imobil cu destinaţie de
  • locuinţă;
  • retrocedarea unui imobil;
  • constatarea uzucapiunii imobiliare;
 • hotărârile/ordonanţele de adjudecare a unui imobil cu destinaţia de
 • locuinţă;
 • contracte de închiriere (locaţiune) care au ca obiect un imobil tip
 • locuinţă:
  • din fondul locativ de stat;
  • proprietate personală (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice
  • sau la notar);
  • proprietate a unei persoane juridice;
 • contractul de comodat (împrumutul de folosinţă) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă, încheiat la notar;
 • extras de carte funciară, actualizat (să nu fie mai vechi de 30 zile);
 • titluri de proprietate înscrise în Registrul de Inscripţiuni şi Transcripţiuni Imobiliare;
 • autorizaţia de construcţie a unui imobil tip locuinţă, însoţit de procesulverbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
 • adeverinţă eliberată de primărie (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte ca solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol (atât pentru mediul rural, cât şi cel urban).

INFORMAŢII UTILE

 • Toate documentele se prezintă în original;
 • Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta actul de proprietate (original), va completa şi semna pe verso-ul cererii pentru eliberarea actului de identitate, în faţa lucrătorului de la ghişeu;
 • Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie – pentru mediul rural, sau la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate;
 • În procura dată de proprietarul unui imobil trebuie să se specifice, fără drept de echivoc, acceptarea de către proprietar a stabilirii domiciliului unei anumite persoane în locuinţa care este proprietatea sa. În această situaţie trebuie prezentat şi actul de spaţiu în original;
 • Procura generală de administrare a unui imobil nu dă dreptul administratorului să-şi stabilească domiciliul în imobilul respectiv sau să-şi dea acordul pentru stabilirea domiciliului unor terţe persoane;
 • Dacă dovada adresei de domiciliu / de reşedinţă se face cu contractul de închiriere încheiat în condiţii de validitate (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice sau la notar), nu se mai solicită declaraţia proprietarului spaţiului de locuit;
 • Dacă dovada adresei de domiciliu / de reşedinţă se face cu contractul de închiriere din fondul locativ de stat solicitantul trebuie să figureze la rubrica „Titularul contractului de închiriere” sau „Persoane care locuiesc împreună cu titularul contractului de închiriere”;
 • Dacă nudul proprietar solicită eliberarea actului de identitate, în acest caz este necesară declaraţia uzufructuarului/habitantului; ca dovadă a adresei de domiciliu; În cazul în care uzufructuarul/habitantul unui imobil solicită eliberarea unui act de identitate, nu este necesară declaraţia nudului proprietar.

Dovada adresei de domiciliu nu se poate face cu un precontract de vânzare-cumpărare, care este doar o promisiune şi nu o transmitere a dreptului de proprietate;

 Schimbarea domiciliului unei persoane, într-un imobil închiriat unei alte persoane nu se realizează pe baza declaraţiei chiriaşului, ci a proprietarului;

În situaţia în care proprietarul spaţiului de locuit este o persoană juridică, pe lângă actul de proprietate al imobilului mai trebuie prezentate: statutul societăţii şi acordul reprezentantului legal privind stabilirea domiciliului;

 În cazul în care sunt neconcordanţe întreadresa înscrisă în acte şi adresa reală este necesar a se prezenta un „Certificat de nomenclatură stradală” eliberat de către Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei;

Locuitorii comunelor arondate S.P.C.L.E.P. Negrești: BĂCEȘTI, DUMEȘTI, OȘESTI, RAFAILA, REBRICEA, TODIREȘTI, VULTUREȘTI și orașul NEGREȘTI cu satele componente, trebuie să prezinte adeverinţă de rol eliberată de Primărie din care să rezulte denumirea străzii şi numărul la care figurează imobilul în care locuiesc.

 1. Acte încheiate în condiţii de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare
 2. Declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la litera a)

Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

 1. Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului (anexa nr.7), însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b). Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali
 2. Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

 IMPORTANT PENTRU LOCUITORII DIN COMUNELE ARONDATE !!!!

Conform dispoziţiilor art. 13 alin. (7) din O.U.G. nr. 97/2005, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este pâna la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

Cazuri în care se eliberează o nouă carte de identitate:

– la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;

– daca s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă; adopţie; constatarea unor greşeli de scriere la întocmirea actului de stare civilă; înregistrarea unei persoane în poziţia de „copil găsit” şi identificarea ulterioară a actului de naştere întocmit iniţial, între acestea existând neconcordanţă la data naşterii; înregistrarea tardivă a naşterii unei persoane, cu înscrierea numai a anului de naştere, s.a.);

– în cazul schimbării domiciliului, a denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;

– în cazul deteriorării actului de identitate;

– în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;

– când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

– în cazul schimbării sexului;

– în cazul anulării actului de identitate;

– în cazul atribuirii unui nou CNP;

– pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

În cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate cetăţenii se pot prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate. Există posibilitatea păstrării de către titular a vechiului act de identitate aflat în termen de valabilitate, până la emiterea noii cărţi de identitate.

În celelalte situaţii enumerate mai sus sau la împlinirea vârstei de 14 ani cetăţenii sunt obligaţi să solicite eliberarea unui act de identitate în termen de 15 zile de la producerea evenimentului.

Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei şi 80 lei sau există posibilitatea achitării, în 15 zile, a jumătate din minimul sumei prevăzute.

Atragem atenţia cetăţenilor să verifice termenul de valabilitate al actului de identitate, în vederea evitării situaţiilor neplăcute în care pot deveni contravenienţi la prevederile legii.

Formulare

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti