Informații utile

Găsiți mai jos o serie de răspunsuri la întrebările privind funcția publică.

Funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul exercitării prerogativelor de putere publică de către autorităţile şi instituţiile publice.

– cetăţenia română şi domiciliul în România;

– cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;

– vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

– capacitate deplină de exerciţiu;

– apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

– îndeplinirea condiţiilor de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

– îndeplinirea condiţiilor specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

– nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

– nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

– nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

– nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

* În cazul în care printre condiţiile specifice este stabilită şi obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, această condiţie se îndeplineşte cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice cu privire la îndeplinirea condiţiei.

* Pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

* Prin excepţie, funcţiile publice de conducere de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale organizate la nivelul comunelor şi oraşelor pot fi ocupate, prin concurs organizat în condiţiile legii, de persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.

Funcţii publice de execuţie

 • un an pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional asistent
 • 5 ani pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional principal
 • 7 ani pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional superior

    Funcţii publice de conducere

 • 5 ani pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere de şef birou, şef serviciu şi secretar general al comunei, precum şi a funcţiilor publice specifice echivalente acestora
 • 7 ani pentru ocuparea funcţiei publice de conducere, altele decât cele prevăzute mai sus

Accesul în funcția publică se face prin concurs de recrutare.

Concursurile de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere şi de execuţie vacante şi temporar vacante:

– se organizează de către autorităţile şi instituţiile publice, ai căror conducători au competenţa de numire în funcţiile publice pentru care se organizează concursul

– autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a înştiinţa Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la organizarea unui concurs cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data publicării anunţului de concurs, respectiv 5 zile lucrătoare înainte de data publicării anunţului de concurs

ANUNŢUL

– se postează pe pagina de internet a instituţiei organizatoare şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

– este public cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării concursului. Prin excepţie, termenul de 30 de zile poate fi redus la 15 zile pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie sau de conducere temporar vacante.

 

PROBELE DE CONCURS

– selecţia dosarelor de înscriere: comisia de concurs selectează dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs

– proba scrisă: redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă

– interviul: se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor

– numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă se pot prezenta la următoarea probă

– * probe suplimentare (dacă s-au stabilit condiţii specifice care necesită deţinerea unor competenţe specifice ce nu pot fi evaluate în cadrul celorlalte probe)

PUNCTAJ

– punctajul maxim (proba scrisă şi interviu): 100 puncte

– punctaj minim necesar:

 • 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie
 • 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere.

– punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu

– se consideră admis la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice vacante candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie publică, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar

CONTESTAŢII

– după afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie.

– comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia modificând rezultatul selecţiei dosarelor, respectiv punctajul acordat de comisia de concurs, după caz, în situaţia în care:

 • candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs, în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor;
 • constată că punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă, respectiv la interviu, este mai mare decât cel acordat de comisia de concurs.

– comisia de soluţionare a contestaţiilor respinge contestaţia în următoarele situaţii:

 • candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor
 • constată că punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă, respectiv la interviu, este mai mic sau egal cu cel acordat de comisia de concurs.

– în grad profesional: în grad profesional imediat superior celui deţinut

– în clasă: în urma obţinerii unei diplome de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice

– într-o funcţie publică de conducere

– înalt funcţionar public

IMPORTANT:

– promovarea în grad profesional şi promovarea în clasă nu sunt condiţionate de existenţa unui post vacant.

– promovarea într-o funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari publici, precum şi promovarea într-o funcţie publică de conducere este condiţionată de existenţa unui post vacant.

    Informaţii generale:

 • autorităţile şi instituţiile publice organizează concurs sau examen, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului
 • fişa postului funcţionarului public care a promovat în grad profesional se completează cu noi atribuţii şi responsabilităţi sau, după caz, prin creşterea gradului de complexitate a atribuţiilor exercitate
 • dacă funcţionarul public care a promovat, ocupă o funcţie publică temporar vacantă, postul ocupat se transformă până la data încetării raporturilor de serviciu ale acestuia
 • se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor, prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. Anunţul privind concursul sau examenul de promovare în grad profesional se publică la locul de desfăşurare a concursului/examenului şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop, cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru proba scrisă.

 

 

 

  Condiţii:

 • cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează
 • să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
 • cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de Codul administrativ

Informaţii generale:

 • autorităţile sau instituţiile publice pot organiza examen de promovare în clasă pentru funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, în măsura în care apreciază că transformarea postului ocupat de funcţionarul public într-un post cu atribuţii corespunzătoare studiilor de nivel superior este utilă autorităţii sau instituţiei publice.
 • se constituie comisii de examen, prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.
 • anunţul privind examenul se publică la locul de desfăşurare a examenului şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru proba scrisă.
 • autorităţile şi instituţiile publice organizează examen de promovare în clasă, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate
 • postul ocupat de funcţionarul public se transforma ca urmare a promovării examenului într-o funcţie publică de execuţie dintr-o clasă superioară, de grad profesional asistent.
 • promovarea în clasă nu se poate face pe o funcţie publică de auditor sau de consilier juridic.
 • fişa postului funcţionarului public care a promovat în clasă se completează cu noi atribuţii şi responsabilităţi corespunzătoare studiilor de nivel superior sau, după caz, prin creşterea gradului de complexitate a atribuţiilor exercitate.
 • dacă funcţionarul public care a promovat, ocupă o funcţie publică temporar vacantă, postul ocupat se transformă până la data încetării raporturilor de serviciu ale acestuia

   Condiţii:

 • să dobândească, ulterior intrării în corpul funcţionarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
 • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de Codul administrativ

  Condiţii:

 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • vechime 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere de şef birou, şef serviciu şi secretar general al comunei, precum şi a funcţiilor publice specifice echivalente acestora;
 • vechime 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere, altele decât cele prevăzute mai sus
 • să îndeplinească condiţiile de studii, precum şi condiţiile specifice necesare ocupării funcţiei publice;
 • să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de Codul administrativ
 • să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii, sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate.
 • sistemul de credite necesar promovării se reglementează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

– în interesul serviciului

– la cererea funcţionarului public

– pe o funcţie publică vacantă de acelaşi nivel, cu respectarea categoriei, clasei şi gradului profesional al funcţionarului public

– într-o funcţie publică vacantă de nivel inferior

 • pentru funcţionarii publici de execuţie: funcţia publică cu grad profesional mai mic decât gradul profesional al funcţiei publice deţinute sau de clasă de nivel inferior
 • pentru funcţionarii publici de conducere: funcţia publică de conducere situată ierarhic la un nivel inferior funcţiei publice deţinute, precum şi orice funcţie publică de execuţie

– funcţionarul public transferat trebuie să îndeplinească studiile, condiţiile de vechime şi condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice în care urmează să fie transferat

– conducătorul autorităţii sau instituţiei publice la care se transferă funcţionarul public verifică condiţiile de realizare a transferului

– se face la solicitarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul public

– cu acordul scris al funcţionarului public

– cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care este numit funcţionarul public

– în cazul transferului în interesul serviciului în altă localitate decât cea în care îşi are sediul autoritatea sau instituţia publică de la care se transferă, funcţionarul public transferat are dreptul la:

 • indemnizaţie egală cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioară celei în care se transferă
 • la un concediu plătit de 5 zile lucrătoare
 • plata acestor drepturi se suportă de autoritatea sau instituţia publică la care se face transferul, în termen de cel mult 15 zile de la data aprobării transferului
 • nu beneficiază de dreptul la indemnizaţie funcţionarii publici care au domiciliul în localitatea în care îşi are sediul autoritatea sau instituţia publică la care se transferă

– se face la solicitarea funcţionarului public

– cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul public

– autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia s-a aprobat transferul la cerere al funcţionarului public înştiinţează cu celeritate autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public, despre aprobarea cererii de transfer

– în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public are obligaţia să emită actul administrativ de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarului public, cu precizarea datei de la care operează transferul la cerere

– data de la care operează transferul la cerere nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data emiterii actului administrativ.

Autorităţile sau instituţiile publice pot aproba proceduri interne de selecţie a funcţionarilor publici prin transfer, respectiv de verificare a condiţiilor de realizare a transferului.

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti