Registrul agricol

Documente necesare

Registrul agricol este document oficial de evidenţă primară unitară în care se înscriu date privind: componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole, terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele, pădurile proprietate publică/privată identificate în raport cu grupa funcţională şi vârsta, modul de utilizare a suprafeţelor agricole privind suprafaţa arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafeţele de teren necultivat, ogoarele, suprafaţa cultivată în sere şi solarii şi suprafaţa cultivată cu legume în grădinile familiale, numărul pomilor răzleţi, suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor, alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol, viile, pepinierele viticole şi hameistile, suprafeţele efectiv irigate în câmp, animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate.

Cine poate solicita acest serviciu

Orice persoană fizică şi juridică ce deţine în proprietate sau în arendă terenuri agricole, terenuri forestiere, animale, păsări şi albine sau de către persoanele juridice care au ca obiect de activitate creşterea animalelor sau cultivarea pământului pe teritoriul oraşului Negreşti.
Solicitarea o poate face capul gospodăriei sau oricare alt membru major din familie.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru înscrierea în Registul Agricol se parcurg următorii pași:

1. Prezentarea la sediul Registrului Agricol

Persoana care dorește înscrierea în Registrul Agricol se prezintă la registrul agricol cu actele doveditoare pentru a putea fi înscris în registrul agricol.

2. Înscrierea în Registrul Agricol

Soluţionarea solicitării se face imediat, odată cu înscrierea datelor în registrul agricol, după care se vizează declaraţia de impunere necesară pentru a fi prezentată de către cetăţean Direcţiei de Venituri, pentru impozitare.

 Acte necesare

– actele doveditoare privind proprietatea sau arenda proprietăților enumerate mai sus.

Unde se depun actele

Actele se depun la Biroul Registrul Agricol din cadrul Primăriei oraşului Negreşti, str. N. Bălcescu nr.1., birourile 16 si 17.

Program cu publicul

Luni – Vineri

08:00 – 16:30

Serviciul presupune eliberarea adeverinţelor care atestă înscrierile din registrul agricol necesare la întocmirea dosarelor de bursă, şomaj, ajutor social, evidenţa populaţiei şi la diverse instituţii (Electrica, Eon Gaz, telefonia mobilă etc.).

Cine poate solicita acest serviciu

Adeverințele pot fi solicitate de orice persoană care este înscrisă în Registrul Agricol.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru eliberarea adeverinţelor care atestă înscrierile din registrul agricol se parcurg următorii pași:

1. Prezentarea la Biroul Registrul Agricol

Cetăţeanul se prezintă la Biroul Fond Funciar și Registru Agricol, unde depune o solicitare în scris în care se precizează numele adresa şi pentru ce solicită adeverinţa.

2. Depunerea actelor

Cererea împreună cu celelalte acte necesare se depun la Biroul Registrul Agricol din cadrul Primăriei oraşului Negreşti, str. N. Balcescu nr.1, birourile 16 si 17.

3. Ridicarea adeverinței

Timpul de rezolvare a adeverinţelor este de 3 zile.
Adeverința se ridică de la Biroul Registrul Agricol din cadrul primăriei Primăriei oraşului Negreşti, str. N. Bălcescu nr.1, birourile 16 si 17.

Acte necesare

  • cerere
  • timbru fiscal cu valoarea de 2 lei.
  • acei cetăţeni care nu au poziţie de registrul agricol vor completa o declaraţie pe proprie răspundere că nu deţine teren agricol pe raza oraşului Negreşti şi nici în alte localităţi din ţară, pe care o ataşează cererii
  • pentru adeverinţele de ajutor social şi şomaj nu se depune la solicitare timbru fiscal
  • pentru adeverinţele necesare la evidenţa populaţiei este obligatoriu ca solicitantul sa aibă poziţie de registru agricol (sa deţină teren agricol casa şi anexe).

Atestatul de producător reprezintă documentul eliberat persoanei fizice care desfăşoară activitate economică în sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, şi care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică.

Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol este documentul utilizat de persoana fizică care deţine atestat de producător, precum şi de soţul/soţia, rudele/afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie.

Cine poate solicita aceste documente

Atestatul de producător și carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pot fi solicitate de orice persoană care este înscrisă în Registrul Agricol şi care este producător de legume, fructe, flori sau produse animaliere.

Pașii ce trebuie urmați pentru obținerea unui atestat de producător

1. Prezentarea la Biroul Relații cu Publicul

2. Cetăţeanul se prezintă la Biroul Relații cu Publicul unde va completa o cerere tip, cu produsele şi cantităţile pentru care solicită atestatul de producător.

3. Constatarea în teritoriu

În termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii va fi vizitat de consilierul de specialitate pentru a constata existenţa culturii sau a animalelor şi a evalua cantităţile de produse care sunt menţionate în cerere de solicitant.

Pașii ce trebuie urmați pentru obținerea unui carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol

1. Prezentarea la Biroul Relații cu Publicul

2. Cetăţeanul se prezintă la Biroul Relații cu Publicul unde va completa o cerere și va face dovada existenţei atestatului de producător.

3. Constatarea în teritoriu

După verificarea existenţei atestatului de producător şi după verificarea faptică în teren a existenţei produsului/produselor supuse comercializării se emite carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol

Soluționare și eliberare Certificat de Producător

După deplasarea în teren şi constatarea existenţei produselor pentru care solicită atestatul de producător, în termen de 5 zile de la depunerea cererii, cetăţeanul îşi poate ridica atestatul de producător de la Biroul Registrul Agricol.

Soluționare și eliberare Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol

În termen de 5 zile de la depunerea cererii, cetăţeanul îşi poate ridica carnetul de comercializare de la Biroul Registrul Agricol.

Acte necesare pentru eliberarea atestatului de producător:

 • Cerere tip
 • Avizul consultativ al unei structuri asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, care s-a înregistrat la Primăria oraşului Negreşti.
 • Chitanţă în valoare de 30 lei plătită la casieria Primăriei
 • Timbru fiscal în valoare de 2 lei

Acte necesare pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol:

 • Cerere
 • Dovada deținerii atestatului de producător
 • Chitanţă în valoare de 30 lei plătită la casieria Primăriei

Cine poate solicita acest serviciu

Avizul necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan poate fi solicitat de orice persoană care are în proprietate terenuri agricole în extravilan, în vederea vânzării .

Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan se vor parcurge următorii pași:

1. Prezentarea la Biroul Relații cu Publicul

Cetățeanul vânzător se prezintă la Biroul Relații cu Publicul unde va depune cererea pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model ANEXA 1A), în vederea aducerii acesteia la cunoștința preemptorilor, însoțită de oferta de vânzare teren (model ANEXA 1B) și de documentele justificative.

2. Afișarea ofertei de vânzare

În termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii se va afișa, timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul Primăriei Negreşti și pe pagina de internet a primăriei.
În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de vânzare Biroul Registrul Agricol va întocmi lista preemptorilor care va fi afișată la sediul primăriei și pe pagina de internet.

3. Acceptarea ofertei de vânzare 

În perioada de 30 zile de la afișarea ofertei de vânzare, Direcția Relații Publice va înregistra toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului (model ANEXA 1D), depuse de oricare dintre preemptori, însoțite de următoarele documente:

 • copie CI/BI pentru preemptorul persoană fizică;
 • copie certificat constatator de la ORC în cazul preemptorului persoană juridică;
 • copii legalizate de pe documentele justificative care atestă calitatea de preemptor (acte de coproprietate, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, etc.)

4. Alegerea preemptorului potențial cumpărător

Decizia vânzătorului privind alegerea preemptorului potențial cumpărător va fi înregistrată la Biroul Relații cu Publicul
În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia Biroul Registrul agricol va comunica, după caz, M.A.D.R. sau D.A.D.R. MM numele și datele de identificare ale preemptorului ales, potențial cumpărător.
Avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public se emite, după caz, de către M.A.D.R. sau D.A.D.R. MM.

5. Neexercitarea dreptului de preemptiune

În cazul în care niciun preemptor nu comunică acceptarea ofertei vânzătorului, iar vânzarea este liberă, Biroul Registru agricol va transmite vânzătorului o adeverință care atestă că s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune și că terenul este liber la vânzare, la prețul prevăzut în oferta de vânzare. Adeverința va fi însoțită de o copie certificată de conformitate cu originalul ofertei de vânzare.

Acte necesare

 • cererea pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model ANEXA 1A);
 • oferta de vânzare teren (model ANEXA 1B);
 • copie CI/BI pentru persoană fizică;
 • copie certificat constatator de la ORC în cazul persoanei juridice;
 • copie legalizată de notarul public sau certificată pt. conformitate de funcționarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare;
 • extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afișarea ofertei, însoțit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate „Stereografic 1970”, în condițiile în care terenul este întabulat;
 • certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
 • alte documente doveditoare, după caz.

Unde se depun actele

Biroul Registrul Agricol, din cadrul Primăriei oraşului Negreşti, str. N. Balcescu nr.1., birourile 16 si 17.

Completează și trimite rapid și de oriunde formularele electronice

Evită cozile de la ghișee și economisește timp prin completarea online a formularelor. Ai acces rapid de pe orice dispozitiv, inclusiv de pe mobil. Acceseaza formularele aici

Anunțuri vânzare teren

Formulare registrul agricol

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti