ANUNȚ privind consultarea propunerilor preliminare a Planului Urbanistic Zonal(PUZ) – „DEZMEMBRARE IMOBIL CU NUMĂR CADASTRAL 73477 ÎN 10 LOTURI” ÎN VEDEREA REALIZĂRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE jud. Vaslui, oraș Negrești, str. Aleea Nucilor

ANUNȚ privind consultarea propunerilor preliminare a Planului Urbanistic Zonal(PUZ) – „DEZMEMBRARE IMOBIL CU NUMĂR CADASTRAL 73477 ÎN 10 LOTURI” ÎN VEDEREA REALIZĂRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE jud. Vaslui, oraș Negrești, str. Aleea Nucilor

Primăria orașului Negrești anunță intenția elaborării unui plan urbanistic zonal pentru „Dezmembrare imobil cu număr cadastral 73477 în 10 loturi” în vederea realizării de locuințe individuale, generat de imobilul amplasat în oraş Negreşti, str.Aleea Nucilor, judeţ Vaslui conform proiectului întocmit de către SC PROEDIL CONCEPT S.R.L. Vaslui – arh. Hanganu Nicolae.

Prin planul urbanistic zonal inițiat de către beneficiarul SArdariu Viorica, persoană fizică, se propune dezmembrarea parcelei cu nr. cadastral 73477 în 10 loturi în vederea construirii de locuințe individuale. pe amplasamentul din strada Aleea Nucilor, oraș Negrești, județul Vaslui.

Amplasamentul propus pentru studiu are o suprafaţă totală de 7138 mp, este proprietatea d-nei Sardariu Viorica, ca bunuri proprii deţinut conform act notarial, nr. 1015 din 30.05.2023 și este constituit dintr-o singură parcelă.

Viitorul P.U.Z. a fost solicitat de către Primăria orașului Negrești, ca urmare a faptului: – conform PUG al orașului Negrești, imobilul cu N.C 73477 aparţine zonei locuințelor (L), respectiv subzona locuinţelor individuale cu caracter urban (L1) – UTR 16, categoriei de folosința arabil fără acces direct la un drum reglementat.

Reglementările propuse pentru amplasamentul care a generat PUZ-ul:
Funcțiunea – zona L – zona locuințelor (L), respectiv subzona locuinţelor individuale cu caracter urban (L1) – UTR 16
– POT max propus = 35 %
– CUT max propus = 1,05 ADC/mp teren
– Regim maxim de înâlțime – H max = 12.00m(max admis = P+2E)
– Limite de construibilitate:

Clădirile se vor retrage de la aliniament cu o distanță de minim 4.0 metri de la
aliniamentul parcelei; pot face exceptie garajele cu suprafața construită desfășurată sub 25 mp; acest tip de construcții se pot amplasa la aliniament cu condiția să nu afecteze domeniul public (deschidere usi, rampe, trepte, etc);Clădirile vor fi dispuse izolat si se vor retrage față de limita posterioară la min. 5m și față de limitele laterale cu minim jumătate din înălțimea la cornișe măsurată în punctul cel mai înalt față de teren dar nu mai puțin de distanță prevăzută în codul civil.

Accesul se realizează pe latura de vest prin imobilele cu numerele cadastrale NC 73476 și 73232, proprietate a inițiatorului Planului urbanistic zona, și vor avea destinația de „drum”; Spațiile verzi vor reprezenta minim 30% din suprafața parcelelor;

Staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei;

Utilităţile se vor rezolva conform reglementărilor impuse de către avizatori și pe cheltuiala investitorilor interesați;

Utilizări admise cu condiţionări – anexe gospodărești care nu produc murdărie (garaj, magazie, etc) în suprafață totală construită desfășurată de maxim 100 mp/unitate locativă;

Branşamentele pentru toate rețelele edilitare vor fi realizate îngropat;

Se admit în mod provizoriu solutii locale, cu asigurarea posibilitãtii de racordare la viitoarele rețele de apã și canalizare și cu condiția respectãrii normelor de protecție sanitarã
In temeiul art. 33 al Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 21/2011, în perioada 03.06.2024 – 18.06.2024 publicul este invitat să consulte, să transmită observații și propuneri scrise argumentate și justificate privind documentele complete ale propunerilor P.U.Z. la sediul Primăriei orașului Negrești –Centrul de Relații cu publicul, in intervalul orar destinat preluării documentelor (08:00-16:30).

Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare P.U.Z. și se vor transmite pe adresa Primăriei la Compartimentul urbanism: inforpnegresti@gmail.com. Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultată și pe pagina de internet www.negresti.ro la sectiunea Elaborări planuri urbanistice;

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului este d-na Chetroșanu Nicoleta, consilier în cadrul Primăriei orașului Negrești – Compartimentul informare și relații cu publicul, telefon 0235/457679, e-mail: inforpnegresti@gmail.com

Urbanism si amenajarea teritoriului

Previous ANUNȚ referitor la rezultatele procesului de informare și consultare a publicului în etapa I privind intenția elaborării Planului Urbanistic Zonal(PUZ) – „Dezmembrare imobil cu număr cadastral 73477 în 10 loturi” în vederea realizării de locuințe individuale, generat de imobilul amplasat în orașul Negrești, str.Aleea Nucilor, județul Vaslui

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti