ANUNŢ PRIVIND SCUTIREA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE DATORATE DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE

ANUNŢ PRIVIND SCUTIREA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE DATORATE DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE

Vă aducem la cunoştinţă că potrivit HCL nr. 54 din 27 aprilie 2023 s-a aprobat scutirea majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale și nefiscale principale, restante la data de 31.12.2022, datorate bugetului local de către persoanele fizice, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al orașului Negreşti.

Pot beneficia de scutirea de la plata majorărilor în cuantum de minim 150 lei existente în sold la data aprobării solicitării de scutire, contribuabilii persoane fizice care au obligaţii fiscale restante şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  • contribuabilul stinge integral, până la data depunerii cererii temeinic justificate, dar nu mai târziu de 29.11.2023, inclusiv, sub sancţiunea decăderii, obligațiile fiscale certe, lichide şi exigibile, exclusiv majorările de întârziere care fac obiectul cererii de scutire;
  • au achitat integral de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri până la data de 29.11.2023 sumele reprezentând amenzi exigibile, de orice fel, cu excepţia celor contestate pentru care, potrivit legii, executarea actului prin care s-a aplicat amenda este suspendată;
  • contribuabilul are depuse toate declarațiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi toate obligaţiile de plată ca urmare declarării, sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege;
  • contribuabilul depune cererea temeinic justificată, până la data de 29.11.2023 inclusiv, sub sancţiune decăderii, la registratura UAT oraşul Negreşti, însoţită de fotocopiile actelor de identitate ale proprietarilor.

*Fotocopiile vor fi conforme cu originalul. Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii „conform cu originalul” şi prin semnătura acestuia.

Nu se anulează accesoriile achitate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa la sediul Primăriei Negrești din str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, parter, cam. 20, la telefon 0235457679, int. 127 sau prin email la adresa itx@negresti.ro.

Previous Suplimentarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești, din data de 27 aprilie 2023, ora 15,00

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti