Anunt organizare concurs de recrutare, Piata agroalimentara, administrator si casier, 12.05.2023

Anunt organizare concurs de recrutare, Piata agroalimentara, administrator si casier, 12.05.2023

PRIMĂRIA ORAŞULUI NEGREŞTI, județul VASLUI, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante, de natură contractuală în baza art.  14 și 18 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, după cum urmează:

 • ADMINISTRATOR, TREAPTA I,
 • CASIER.

CALENDAR DESFAȘURARE CONCURS

 • ADMINISTRATOR

Publicare anunț: 19.04.2023

Depunere dosare: 19.04.2023 – 04.05.2023

Selectie dosare: în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor

Afisare selectie dosare: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor

Proba suplimentară de testare a competențelor digitale: 10.05.2023, ora 09:00

Proba scrisa: 12.05.2023, ora 10:00

Proba interviu: va fi susținută de candidații admiși la proba scrisă, iar data va fi anunțată ulterior.

 • CASIER

Publicare anunț: 19.04.2023

Depunere dosare: 19.04.2023 – 04.05.2023

Selectie dosare: în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor

Afisare selectie dosare: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor

Proba scrisa: 12.05.2023, ora 10:00

Proba interviu: va fi susținută de candidații admiși la proba scrisă, iar data va fi anunțată ulterior.

Condiții de participare:

În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG 1336/2022 sau pe pagina de internet a instituției negresti.ro la secțiunea Carieră/Angajări – Documentație concursuri

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Modelul orientativ al adeverinței menționate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 la HG 1336/2022 sau pe pagina de internet a instituției www.negresti.ro la secțiunea Carieră/Angajări – Documentație concursuri

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) -e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

1. ADMINISTRATOR, TREAPTA I

Condiții de studii: medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

Vechime în muncă: minim 5 ani

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/săptămână/perioadă nedeterminată

Alte condiții / cerințe specifice : cunoștințe de operare PC – Word, Excel, Power Point, Internet

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

 1.  Legea 53/2003 -Codul Muncii, actualizat, Titlul XI Capitolul II Răspunderea disciplinară și Capitolul III Răspunderea patrimonială, cu tematica reglementări legale privind răspunderea disciplinară și răspunderea patrimonială
 2. OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare cu tematica:
 • 111- 163 – Partea a III-a; Capitolul III – Consiliul local și Capitolul IV- Primarul
 • 538-579 – Titlul III- Personalul contractual din instituțiile publice;
 1. Hotărârea nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice- cu tematica reglementări privind comerțul cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Legea 319/2006 a sănătății și securității în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 4. H.C.L. nr. 103/30.08.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pieței Agroalimentare, Negrești, județul Vaslui.

2. CASIER

Condiții de studii: gimnaziale/medii absolvite cu diplomă

Vechime în muncă: minim 3 ani

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/săptămână/ perioadă nedeterminată

Alte condiții / cerințe specifice: cunoștințe de operare PC – Word, Excel, Power Point, Internet  și adaptabilitate la program prelungit,

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

 1.  Legea 53/2003 -Codul Muncii, actualizat, Capitolul II Răspunderea disciplinară și Capitolul III Răspunderea patrimonială, cu tematica reglementări legale privind răspunderea disciplinară și răspunderea patrimonială
 2. Hotărârea nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse şi servicii de piață în unele zone publice- cu tematica reglementări privind comerțul cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare
 3. Decretul 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casa ale unităților socialiste
 4. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Legea 319/2006 a sănătății și securității în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 6. H.C.L. nr. 103/30.08.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pieței Agroalimentare, Negrești, județul Vaslui.

Dosarele se depun la Compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei orașului Negrești, județul Vaslui sau la Registratura instituției.

Contact:

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Tel/fax:  0235457679, int. 113

e-mail: alexandra.andrei@negresti.ro

Previous Primăria Orașului Negrești și Casa Orășenească de Cultură vă invită să vă petreceți ziua de luni, 17 aprilie, într-un mod distractiv și plin de aventură

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti