Anunț – Lista de priorități pentru repartizarea locuințelor ANL ce se vor elibera în cursul anului 2024

Anunț – Lista de priorități pentru repartizarea locuințelor ANL ce se vor elibera în cursul anului 2024

În vederea întocmirii Listei de priorități pentru repartizarea locuințelor ANL ce se vor elibera în cursul anului 2024, destinate închirierii tinerilor în vârstă de până la 35 de ani, vă aducem la cunoștință că termenul limită pentru completarea dosarelor cu acte justificative este 19 ianuarie 2024.

Persoanele care până în prezent nu au realizat o solicitare în acest sens, au posibilitatea depunerii cererii până la data de 31.12.2023 și a actelor justificative până la data de 19 ianuarie 2024.

Nedepunerea actelor până termenele precizate constituie refuzul solicitantului de a fi înscris în lista de priorități pentru anul 2024.

Lista actelor justificative necesare pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a locuințelor ANL

 • Cererea de locuință efectuată individual și în nume propriu;
 • Copie după cartea de identitate pentru membrii familiei majori;
 • Copie după certificatul de căsătorie (daca este cazul);
 • Copie după certificatele de naştere pentru copiii minori (dacă este cazul);
 • Documentele din care sa rezulte situaţia locativă actuală, suprafaţa locuibilă deținută (contract de închiriere/declarația proprietarului, copie cartea funciară locuință sau schiţa acesteia), precum şi numărul de membri care au același domiciliu;
 • Declaraţie notarială din care să rezulte că titularul cererii de locuință şi ceilalți membri majori ai familiei nu au deţinut o locuință în proprietate şi/sau nu au beneficiat de o locuință cu chirie proprietate de stat, proprietatea Primăriei Negresti;
 • Adeverinţe cu toate veniturile nete realizat de titularul cererii în perioada ianuarie-decembrie 2023 şi care atestă faptul că titularul dosarului deţine loc de muncă în oraşul Negreşti sau în localități pe o rază de 70 km;
 • Adeverinţe cu toate veniturile nete realizate de soțul/soția titularului în perioada ianuarie-decembrie 2023;
 • Dovada medicală valabilă (dacă este cazul) care să ateste că boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei necesită, potrivit legii, însoțitor sau o camera în plus;
 • Copie după diploma de studii a titularului de cerere (ultima școală absolvită);
 • Copie după actele doveditoare pentru solicitanții proveniți din instituţii de ocrotire socială;
 • Copie după sentința definitivă de adopție sau documentul care atestă faptul că adoptă copii (dacă este cazul);
 • Copie după documentul din care rezultă că solicitantul de locuință a fost evacuat din casa naționalizată (dacă este cazul).

Documentele se depun la Registratura din cadrul Primăriei oraşului Negreşti.

După verificarea documentelor de la dosar şi vizarea copiilor pentru conformitate cu originalul, actele în original se înapoiază titularului de dosar.

În caz de neprezentare a documentelor solicitate însoțite de actele în original până la data limită menţionată, dosarul dumneavoastră va fi considerat incomplet şi nu va intra în discuție la stabilirea listei de priorități pentru anul 2024.

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa Serviciului impozite, taxe locale și comunicare din cadrul Primăriei orașului Negrești, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, la telefon 0235457679, int. 134 sau prin email la itx@negresti.ro.

Previous Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești in sedinta ordinara pentru data de 20 decembrie 2023

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti