Anunț – Lista de priorități pentru repartizarea locuințelor ANL ce se vor elibera în cursul anului 2023

Anunț – Lista de priorități pentru repartizarea locuințelor ANL ce se vor elibera în cursul anului 2023

În vederea întocmirii Listei de priorități pentru repartizarea locuințelor ANL ce se vor elibera în cursul anului 2023, destinate închirierii tinerilor în vârstă de până la 35 de ani, vă aducem la cunoștință că termenul limită pentru completarea dosarelor cu acte justificative este 20 ianuarie 2023.

Persoanele care până în prezent nu au realizat o solicitare în acest sens, au posibilitatea depunerii cererii până la data de 31.12.2022 și a actelor justificative până la data de 20 ianuarie 2023.

Nedepunerea actelor până termenele precizate constituie refuzul solicitantului de a fi înscris în lista de priorități pentru anul 2023.

Lista actelor justificative necesare pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a locuințelor ANL

 • Cererea de locuință efectuată individual și în nume propriu;
 • Copie după cartea de identitate pentru membrii familiei majori;
 • Copie după certificatul de căsătorie (daca este cazul);
 • Copie după certificatele de naştere pentru copiii minori (dacă este cazul);
 • Documentele din care sa rezulte situaţia locativă actuală, suprafaţa locuibilă deţinută (contract de închiriere/declaraţia proprietarului, copie cartea funciara locuinţă sau schiţa acesteia), precum şi numărul de membri care au același domiciliu;
 • Declaraţie notarială din care să rezulte că titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri majori ai familiei nu au deţinut o locuinţă în proprietate şi/sau nu au beneficiat de o locuinţă cu chirie proprietate de stat, proprietatea Primăriei Negresti;
 • Adeverinţe cu toate veniturile nete realizat de titularul cererii în perioada ianuarie-decembrie 2022 şi care atestă faptul că titularul dosarului deţine loc de muncă în oraşul Negreşti sau în localităţi pe o rază de 70 km;
 • Adeverinţe cu toate veniturile nete realizate de soțul/soția titularului în perioada ianuarie-decembrie 2022;
 • Dovada medicală valabilă (dacă este cazul) care să ateste că boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei necesită, potrivit legii, însoţitor sau o camera în plus;
 • Copie dupa diploma de studii a titularului de cerere (ultima şcoală absolvită);
 • Copie dupa actele doveditoare pentru solicitanţii proveniţi din instituţii de ocrotire socială;
 • Copie dupa sentinţa definitivă de adopţie sau documentul care atestă faptul că adoptă copii (dacă este cazul);
 • Copie dupa documentul din care rezultă că solicitantul de locuinţă a fost evacuat din casa naționalizată (dacă este cazul).

Documentele se depun la Registratura din cadrul Primăriei oraşului Negreşti.

După verificarea documentelor de la dosar şi vizarea copiilor pentru conformitate cu originalul, actele în orginal se înapoiază titularului de dosar.

În caz de neprezentare a documentelor solicitate însoțite de actele în original până la data limită menţionată, dosarul dumneavoastră va fi considerat incomplet şi nu va intra în discuţie la stabilirea listei de priorități pentru anul 2023.

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa Serviciului impozite și taxe locale, fond locativ din cadrul Primăriei orașului Negrești, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1,  la telefon 0235457679, int. 134 sau prin email la itx@negresti.ro.

Previous Raportul informării si consultării publicului pentru documentația PUZ “Construire supermarket si magazine produse din carne si brânzeturi, accese auto, și pietonale, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare verticala, reclame pe fațade si in parcare, pilon publicitar luminos, împrejmuire perimetrala, branșamente la utilități si organizare de șantier”

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti