Anunt de participare procedură proprie de achiziție, organizată pentru atribuirea contractului de achiziție Furnizare masa calda pentru elevii din Școala Gimnazială Mihai David, Negrești, proiect finanțat prin Programul „Masă sănătoasă”

Anunt de participare procedură proprie de achiziție, organizată pentru atribuirea contractului de achiziție Furnizare masa calda pentru elevii din Școala Gimnazială Mihai David, Negrești, proiect finanțat prin Programul „Masă sănătoasă”

1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: 

ORAȘUL NEGREȘTI, cu sediul în sediul in Orașul Negrești, județ Vaslui, telefon/fax 0235/457679, cod fiscal 13407333, adresă de e-mail:  inforpnegresti@gmail.com, adresa web a sediului principal (URL): www.negresti.ro.

2. PROCEDURA DE ATRIBUIRE: PROCEDURA PROPRIE, finalizată prin încheierea unui contract de achiziție publică

Procedura proprie se aplică având în vedere că serviciile ce urmează a fi achiziționate sunt cuprinse în Anexa 2 din Legea 98/2016 privind achizițiile  publice, fapt ce atrage aplicarea prevederilor art.68, alin(2) lit b) din același act normativ, iar contractul ce urmează a fi atribuit are o valoare estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art.7 alin(1) lit.d) și mai mare decât pragul prevăzut la art.7 alin(5) din Legea 98/2016, respectiv valoare estimată este mai mică decât valoarea de 3.636.150,00 lei fără TVA și mai mare de 270.120,00 lei.

Procedura proprie se va desfășura conform Procedurii operaționale- Procedură Proprie Achizițiile de Servicii din Anexa 2 la Legea 98/2016 aprobată de Comisia de Control Intern Managerial, pentru organizarea și desfășurarea procedurii proprii de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii prevăzute în Anexa 2 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

3. TIP CONTRACT: SERVICII SOCIALE -ANEXA II

Contract de prestări servicii de catering pentru școli- Furnizare masa calda pentru elevii din Școala Gimnazială Mihai David, Negrești, conform HG nr.24/2024 privind instituirea Programului Național „MASĂ SĂNĂTOASĂ”.

4. OBIECT CONTRACT:

Obiectul contractului constă în Furnizare masa calda pentru elevii din Școala Gimnazială Mihai David, Negrești

5. Cod CPV Principal: 55524000-9 Servicii de catering pentru școli (Rev.2)

6. Valoarea estimtă a contractului : 

Valoarea estimată a contractului este de 1.271.560 LEI FARA TVA la care se adaugă TVA 9%.

7. SURSA DE FINANȚARE: PROGRAMUL NAȚIONAL „MASA SĂNĂTOASĂ”

8. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Cel mai bun raport calitate-preț 

Criteriul de atribuire este „Cel mai bun raport calitate-preț”. Detalii cu privire la criteriul de atribuire , la factorii de evaluare și ponderea acestora se regăsesc în documentația de atribuire anexate prezentului anunț.

9. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA:

Str. Nicolae Balcescu, nr.1 , Oraș Negrești, județ Vaslui

10. CLARIFICĂRI 

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificări cu privire la documentația de atribuire. Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități, cât mai repede posibil la orice clarificare solicitată, cel mai târziu cu cel puțin 2 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Solicitările de clarificări se vor face în scris și se vor transmite pe email la adresa: negrestiachizitii@gmail.com;
Data limita de primire clarificări: 08.04.2024

11. LIMBA DE REDACTARE A OFERTEI : Lb. română;

Data limita depunere oferte : 11.04.2024 ora 10:00
Data si ora deschiderii ofertelor:11.04.2024 ora 14:00.

Documentația de atribuire este publicată pe site-ul propriu www.negresti.ro , dar și în cadrul anunțului de publicitate postat în secțiunea Publicitate Anunțuri de pe site-ul www.e-licitatie.ro.

Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, clauzele contractuale, strategie de contractare, draftul de formulare.

Previous Informare privind perioada de depunere a cererilor de plată APIA, aferente anului 2024

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti