Anunt – Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de Inspector, clasa I, grad asistent, Serviciul Impozite si Taxe Locale, Fond Locativ

Anunt – Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de Inspector, clasa I, grad asistent, Serviciul Impozite si Taxe Locale, Fond Locativ

PRIMĂRIA ORAŞULUI NEGREŞTI, județul VASLUI, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Funcția publică scoasă la concurs:

– Inspector, clasa I, grad asistent, SERVICIU IMPOZITE SI TAXE LOCALE, FOND LOCATIV -211549

Data, ora și locul desfășurării probei/probelor suplimentare:

– Probă IT, PRIMARIA ORASULUI NEGRESTI, 23.03.2023 09:00

Data, ora și locul desfășurării probei scrise

28.03.2023 10:00, PRIMARIA ORASULUI NEGRESTI

Perioada de depunere a dosarelor 21.02.2023 – 13.03.2023

Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Condiții de participare

Condiții specifice pentru ocuparea postului

Pentru Inspector – 211549 – Clasa I, Grad asistent, SERVICIU IMPOZITE SI TAXE LOCALE, FOND LOCATIV- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

Domeniu de studiu: Științe sociale (Domeniul fundamental)

Vechime minimă în specialitatea studiilor– 1 an

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/săptămână

Alte condiții / cerințe specifice :

 • Cunoştinţe Operare, Procesare de text – MS Word, nivel mediu, se dovedeşte în cadrul probei suplimentare
 • Cunoştinţe Operare, Informaţie şi comunicare – Internet, nivel mediu, se dovedeşte în cadrul probei suplimentare
 • Cunoştinţe Operare, Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor – MS Windows, nivel mediu, se dovedeşte în cadrul probei suplimentare
 • Cunoştinţe Operare, Calcul tabelar – MS Excel, nivel mediu, se dovedeşte în cadrul probei suplimentare

Dosarul de concurs

În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs, care conține în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 alin (1) din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:

a) formularul de înscriere (negresti.ro / secțiunea Carieră / Documentație concursuri) – Descarcă

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii;

e) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei; MODEL Adeverinta

f) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; (Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.)

g) cazierul judiciar;

h) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Documentul prevăzut la  lit. g) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate la nivel instituțional.

Bibliografie si tematica

 1. Constituția României, republicată cu tematica reglementări constituționale cu privire la drepturile și libertățile fundamentale, precum și la autoritățile publice;
 2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica reglementări cu privire la sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica reglementări cu privire la egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 4. Titlul I și II ale părții a VI- a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Titlul I și II ale părții a VI-a;
 5. Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu tematica reglementări privind taxele și impozitele locale;
 6. Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu tematica reglementări privind taxele și impozitele locale;
 7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu tematica dispoziții generale și raportul juridic privind colectare creanțelor fiscale;

Contact

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Tel/fax:  0235457679/ 0235457630, int. 113

e-mail: alexandra.andrei@negresti.ro

Previous În atentia medicilor de familie

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti