Sprijin pentru producătorii agricoli pentru susținerea producției de tomate în spații protejate

Sprijin pentru producătorii agricoli pentru susținerea producției de tomate în spații protejate

Conform prevederilor HG 1569/28.12.2022 pentru aprobarea “Programului de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru anul 2023” vă informăm că până la data de 1 aprilie 2023 inclusiv, se pot depune cereri pentru obținerea ajutorului de minimis în valoare de 3000 euro/1000mp/beneficiar

Prevederile schemei de ajutor de minimis se aplică pentru susținerea producției de tomate în spații protejate, următoarelor categorii:

 1. producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2023;
 2. producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare
 3. producătorilor agricoli societăți agricole, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare
 4. producătorilor agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de tomate în spații protejate, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

 • să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;
 • să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu tomate în spații protejate, marcata la loc vizibil, cu o placă-indicator cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;
 • să obțină o producție de minimum 3 kg tomate/mp și să valorifice o cantitate de tomate de minimum 3.000 kg, de pe suprafața de 1000mp;
 • să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate, în anul 2023, la data depunerii cererii;
 • să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor completat începând cu data înființării culturii și avizat de OFJ;
 • să facă dovada obținerii producției minime realizate, prin documente justificative în funcție de forma de organizare;
 • să obțină tomate care nu depășesc conținutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide.

Cererea de: înscriere în Program se poate depune la sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Vaslui, cât și prin mijloace electronice și/sau: poștă/curierat, însoțită de următoarele documente:

 • copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
 • copie a atestatului de producător al solicitantului persoană fizică valabil până la 31 decembrie 2023;
 • împuternicire/procură și o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;
 • copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;
 • dovadă cont activ bancă/trezorerie;
 • adeverința în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, aferente anului 2023, suprafața de teren cu spatii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză.
Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati urmatoarele documente:

Previous Anunț de licitație publică – Spațiul – P-06, în suprafață de 23,33 mp, situat în incinta Pieței Agroalimentare din Negrești

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti