Sistemul de contron intern managerial

Sistemul de contron intern managerial

 1. Elaborarea procedurilor formalizare
 2. Accesul liber la informațiile de interes public  în cadrul instituției
 3. Gestionarea petițiilor și circuitul acestora în cadrul instituției
 4. Arhivarea
 5. Programul de audiente in cadrul instituției
 6. Funcțiile sensibile
 7. Gestionarea abaterilor disciplinare
 8. Managementul riscului
 9. Formarea profesională a personalului entității publice
 10. Evaluarea personalului
 11. Analiza volumului de muncă
 12. Recuperare a documentelor în caz de dezastre: inundații, incendii, cutremure etc.
 13. Completarea, transmiterea și publicarea declarațiilor de avere și declarațiilor de interese
 14. Semnalarea neregulilor si protecția persoanelor care semnalează
 15. Crearea, gestionarea si verificarea adreselor de email
 16. Monitorizarea si raportarea respectării normelor de conduită a funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului.
 17. Circuitul materialelor consumabile cu caracter comun și permanent
 18. Planificarea achizițiilor publice la nivelul Primăriei orașului Negresti
 19. Interdicțiile după încheierea angajării (pantouflage)
 20. Identificarea și gestionarea incompatibilităților.

Proceduri operationale

01. Inventarierea elementelor de Activ si de Pasiv | PO-BC.01

02. Exercitarea controlului financiar preventiv | PO-BC.02

03. Circuitul documentelor financiar-contabile | PO-BC.03

04. Scoaterea din funcțiune/declasarea si casarea  mijloacelor  fixe si a obiectelor de inventar | PO-BC.04

05. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor | PO-BC.05

06. Decontarea cheltuielilor  de delegare in alta localitate, in interesul serviciului |PO-BC.06

07. Evidenta si gestionarea  materialelor si a obiectelor de inventar | PO-BC.08

08. Organizarea si conducerea contabilității | PO-BC.09

09. Organizarea si conducerea  evidentei contabile  a mijloacelor fixe | PO-BC.10

10. Completarea registrului inventar | PO-BC.11

11. Evidenta garanțiilor materiale | PO-BC.12

12. Evidenta contabila a veniturilor bugetului local | PO- BC.14

13. Elaborarea proiectului de buget | PO- BC.15

14. Elaborarea si  verificarea situațiilor financiare lunare, trimestriale si anuale | PO- BC.17

15. Reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale, aflate in patrimoniul instituției | PO- BC.18

16. Întocmirea  registrului-jurnal | PO- BC.19

17. Evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale | PO- BC.21

18. Eliberarea din magazie a materialelor de consum | PO- BC.22

19. FOREXEBUG- Sistemul electronic de raportare a situațiilor financiare | PO- BC.23

01. Inventarierea elementelor de Activ si de Pasiv | PO-BC.01

02. Exercitarea controlului financiar preventiv | PO-BC.02

03. Circuitul documentelor financiar-contabile | PO-BC.03

04. Scoaterea din funcțiune/declasarea si casarea  mijloacelor  fixe si a obiectelor de inventar | PO-BC.04

05. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor | PO-BC.05

06. Decontarea cheltuielilor  de delegare in alta localitate, in interesul serviciului |PO-BC.06

07. Evidenta si gestionarea  materialelor si a obiectelor de inventar | PO-BC.08

08. Organizarea si conducerea contabilității | PO-BC.09

09. Organizarea si conducerea  evidentei contabile  a mijloacelor fixe | PO-BC.10

10. Completarea registrului inventar | PO-BC.11

11. Evidenta garanțiilor materiale | PO-BC.12

12. Evidenta contabila a veniturilor bugetului local | PO- BC.14

13. Elaborarea proiectului de buget | PO- BC.15

14. Elaborarea si  verificarea situațiilor financiare lunare, trimestriale si anuale | PO- BC.17

15. Reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale, aflate in patrimoniul instituției | PO- BC.18

16. Întocmirea  registrului-jurnal | PO- BC.19

17. Evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale | PO- BC.21

18. Eliberarea din magazie a materialelor de consum | PO- BC.22

19. FOREXEBUG- Sistemul electronic de raportare a situațiilor financiare | PO- BC.23

01. Reprezentarea în instanță | PO-BJ.01

02. Operațiuni specifice si avizarea contractelor | PO-BJ.02

01. Inființarea rolurilor agricole, completarea și ținerea la zi a registrelor agricole pentru persoanele fizice și juridice | PO-RA.01

02. Eliberarea atestatelor de producător și a carnetelor de comercializare | PO-RA.02

03. Centralizarea datelor înscrise în registrul agricol și întocmirea rapoartelor statistice | PO-RA.03

04. Intocmirea dosarelor pentru acordarea de despăgubiri conform Legii 165/2013 | PO-RA.04

05. Deplasarea in teren pentur rezolvarea cererilor si sesizarilor cetatenilor. rezolvarea corespondentei cu diverse institutii | PO-RA.05

06. Inregistrarea contractele de arendă, închiriere, concesiune |PO-RA.06

07. Aplicarea măsurilor de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan | PO-RA.07

08. Intocmirea documentațiilor pentru eliberarea titlurilor de proprietate | PO-RA.08

09. Constatarea și întocmirea documentațiilor în urma unor calamități naturale în agricultură | PO-RA.09

10. Eliberarea adeverintelor pentru acte juridice, asistență sociala, S.P.C.L.E.P., E-ON, școală,  obținerea de credite bancare etc | PO-RA.10

11. Intocmirea documentațiilor, identificarea blocurilor fizice, pentru obținerea de fonduri europene nerambursabile și a subvențiilor  A.P.I.A. pe unitatea de suprafață | PO-RA.11

12. Intocmirea documentațiilor pentru eliberarea titlurilor de proprietate | PO- RA.12

01. Inventarierea elementelor de Activ si de Pasiv | PO-BC.01

02. Exercitarea controlului financiar preventiv | PO-BC.02

03. Circuitul documentelor financiar-contabile | PO-BC.03

04. Scoaterea din funcțiune/declasarea si casarea  mijloacelor  fixe si a obiectelor de inventar | PO-BC.04

05. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor | PO-BC.05

06. Decontarea cheltuielilor  de delegare in alta localitate, in interesul serviciului |PO-BC.06

07. Evidenta si gestionarea  materialelor si a obiectelor de inventar | PO-BC.08

08. Organizarea si conducerea contabilității | PO-BC.09

09. Organizarea si conducerea  evidentei contabile  a mijloacelor fixe | PO-BC.10

10. Completarea registrului inventar | PO-BC.11

11. Evidenta garanțiilor materiale | PO-BC.12

12. Evidenta contabila a veniturilor bugetului local | PO- BC.14

13. Elaborarea proiectului de buget | PO- BC.15

14. Elaborarea si  verificarea situațiilor financiare lunare, trimestriale si anuale | PO- BC.17

15. Reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale, aflate in patrimoniul instituției | PO- BC.18

16. Întocmirea  registrului-jurnal | PO- BC.19

17. Evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale | PO- BC.21

18. Eliberarea din magazie a materialelor de consum | PO- BC.22

19. FOREXEBUG- Sistemul electronic de raportare a situațiilor financiare | PO- BC.23

01. Inventarierea elementelor de Activ si de Pasiv | PO-BC.01

02. Exercitarea controlului financiar preventiv | PO-BC.02

03. Circuitul documentelor financiar-contabile | PO-BC.03

04. Scoaterea din funcțiune/declasarea si casarea  mijloacelor  fixe si a obiectelor de inventar | PO-BC.04

05. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor | PO-BC.05

06. Decontarea cheltuielilor  de delegare in alta localitate, in interesul serviciului |PO-BC.06

07. Evidenta si gestionarea  materialelor si a obiectelor de inventar | PO-BC.08

08. Organizarea si conducerea contabilității | PO-BC.09

09. Organizarea si conducerea  evidentei contabile  a mijloacelor fixe | PO-BC.10

10. Completarea registrului inventar | PO-BC.11

11. Evidenta garanțiilor materiale | PO-BC.12

12. Evidenta contabila a veniturilor bugetului local | PO- BC.14

13. Elaborarea proiectului de buget | PO- BC.15

14. Elaborarea si  verificarea situațiilor financiare lunare, trimestriale si anuale | PO- BC.17

15. Reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale, aflate in patrimoniul instituției | PO- BC.18

16. Întocmirea  registrului-jurnal | PO- BC.19

17. Evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale | PO- BC.21

18. Eliberarea din magazie a materialelor de consum | PO- BC.22

19. FOREXEBUG- Sistemul electronic de raportare a situațiilor financiare | PO- BC.23

 1. Stabilirea etapelor documentate privind evidenţa timpului de lucru, care să conţină inclusiv: evidenţa
  orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale programului de lucru, prin conducerea acestei evidenţe de către conducătorii compartimentelor.
 2. Organizare si desfasurare concursuri si  instruirea memebrilor comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor.
 3. Intocmirea si actualizarea fi selor de evaluare ale functionarilor publici si personalului contractual.
 4. Intocmirea si actualizarea fiselor de post.
 5. Stabilirea etapelor in procesul de promovare in grad profesional al functionarilor publici.
 6. Recutarea si selectia functionarilor publici.
 7. Recutarea si selectia personalului contractual (revizie).
 8. Stabilirea etapelor privind activitatile de întocmire a statelor de plata lunare si a altor drepturi de personal.
 9. Raportarea lunara a veniturilor si contributiilor aferente, retinute pe statul de plata pentru fiecare angajat.
 10. Intocmirea si gestionarea dosarelor profesionale.
 1. Organizare şi evidenţa activităţilor specifice în domeniul protecţiei mediului.
 2. Organizarea și desfăşurarea  activităţilor specifice situaţiilor de urgenţă.
 3. Centralizarea foilor de parcurs în F.A.Z. uri lunare şi aplicarea corespunzătoare a normelor de consum
  pentru fiecare autoturism/ autovehicol.
 4. Intocmirea caietelor de sarcini pentru servicii, lucrări şi bunuri achizitionate.
 5. Măsurile de prevenţie  și control pentru limitarea posibilităţii de răspândire a virusului COVID-19.

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti