Anunt recrutare Bibliotecar debutant, studii superioare – Biblioteca Orășenească „Constantin Macarovici”

Anunt recrutare Bibliotecar debutant, studii superioare – Biblioteca Orășenească „Constantin Macarovici”

PRIMĂRIA ORAŞULUI NEGREŞTI, județul VASLUI, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală în baza art.  14 și 18 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

Post vacant la  Biblioteca Orășenească „Constantin Macarovici” din subordinea Consiliului local Negrești, județul Vaslui

– Bibliotecar, grad debutant- studii superioare

Data, ora și locul desfășurării probei scrise

10.04.2023, ora 10:00, Biblioteca Orășenească „Constantin Macarovici”

Perioada de depunere a dosarelor 21.03.2023-04.04.2023

Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Afișare rezultate selecție: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor;

Condiții de participare

În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant

 • Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
 1. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG 1336/2022 sau pe pagina de internet a instituției negresti.ro la secțiunea Carieră/Angajări – Documentație concursuri
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 7. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 8. curriculum vitae, model comun european.
 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
 • Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b) -d) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 • Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Condiții de studii:

Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în următoarele domenii:

 1. științe umaniste și arte- ramura : filologie, istorie, teologie ;
 2. științe sociale- ramura : științe juridice;

Certificat de calificare/perfecționare în ocupația de bibliotecar recunoscut de Ministerul Educației sau Ministerul Muncii si Solidarității Sociale.

Vechime în muncă: nu se solicită.

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/săptămână/perioadă nedeterminată.

Alte condiții / cerințe specifice: cunoștințe de operare PC – Word, Excel, Power Point, Internet.

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

 Legislație

 1.  Legea 334/2002- Legea bibliotecilor, cu modificările și completările ulterioare cu tematica prevederi legale privind bibliotecile;
 2. Legea 53/2003-Codul Muncii, actualizat cu modificările și completările ulterioare- Titlul II- Contractul individual de muncă cu tematica prevederi legale privind contractul individual de muncă;
 3. Ordinul nr. 2062/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestionarea și inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice cu tematica gestionarea și inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publici;
 4. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice.

Lucrări de specialitate

 1. Agache, Catinca, Biblioteconomie: valori tradiționale și moderne, vol. I., Iași, Ed. Vasiliana, 98, 2007;

Dosarele se depun la Compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei orașului Negrești, județul Vaslui, până la data de 04.04.2023, ora 16:30

Contact:

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Tel/fax:  0235457679, int. 113

e-mail: alexandra.andrei@negresti.ro

Previous Dezbatere publica – proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2024

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti