Anunț privind selecția unui număr de 3 membri ai Consiliului de Administrație al SC UTILITATI SRL

Anunț privind selecția unui număr de 3 membri ai Consiliului de Administrație al SC UTILITATI SRL

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Negresti, prin Consiliul Local al Orașului Negrești în calitate de autoritate publică tutelară și asociat unic al societății UTILITATI S.R.L., a demarat procedura de selecție a unui număr de 3 (trei) membri ai Consiliului de Administrație (membri neexecutivi) pentru societatea menționată, în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor clin OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Etapele de desfășurare a procesului de recrutare și selecție sunt:

 1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă.

Condițiile minime obligatorii:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
 • sa aibă cetățenie romana, cetățenie a altor state membre ale uniunii europene sau a statelor aparținând Spațiului economic european si domiciliul in Romania,
 • capacitate deplină de exercițiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
 • să nu fie destituit/ă dintr-o funcție publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile, în ultimii 5 ani;
 • nu au înscrieri în cazierul judiciar;
 • nu au înscrieri în cazierul fiscal;

Condițiile generale ale procesului de selecție prealabilă sunt:

 • cel puțin 2 dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
 • cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie sa aibă studii tehnice;
 • maxim un membru al Consiliului de administrație poate fi din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare – Orașul Negrești ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
 • majoritatea membrilor consiliului de administrație trebuie să fie formată din administratori independenți și neexecutivi în sensul 138 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • experiență profesională in conducerea, supravegherea sau controlul unor instituții similare sau a altor categorii de societăți sau în conducerea structurilor sub a cărui autoritate se afla societatea, pentru responsabilitățile pe care urmează sa le aibă în cadrul Consiliului de Administrație;
 • să nu fie în situații de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • să cunoască limba română (scris și vorbit);
 • să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • experiența profesională dovedită;
 • să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului, în ultimii 5 ani;
 • mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani;
 • selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței;
 • candidații care vor fi selectați pentru a fi înscriși pe lista scurtă vor fi ulterior înștiințați să depună declarație de intenție realizată conform scrisorii de așteptări.

Criteriile de evaluare /  selecție finală a candidaților – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de
 3. Declarația de intenție a

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • Copia actului de identitate;
 • Copii după diplomele de studii pentru a atesta educația și pregătirea profesională;
 • Curriculum Vitae format european;
 • Cazier judiciar/declarație pe proprie răspundere (formular nr. 1);
 • Cazier fiscal/ declarație pe proprie răspundere (formular nr. 2);
 • Adeverință medicală care atestă starea de sănătate a candidatului;
 • Copie carnet de muncă/ extras revisal/ adeverință care atestă experiența conform solicitării;
 • Documente/adeverințe în original din care rezultă experiența profesională in conducerea, supravegherea sau controlul unor instituții similare sau a altor categorii de societăți sau în conducerea structurilor sub a cărui autoritate se afla societatea, pentru responsabilitățile pe care urmează sa le aibă în cadrul Consiliului de Administrație;
 • Declarația pe propria răspundere menționând dacă deține sau nu statutul de independent în sensul 1382 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare (formular nr. 3);
 • Declarație privind apartenența la consiliile de administrație (formular nr. 4);
 • Declarația pe propria răspundere că nu se află în vreuna din cauzele de incompatibilitate prevăzute de art. 6 din OUG nr. 109/2011 și de art. 731 coroborat cu art. 6 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare (formular nr. 5);
 • Declarație de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul pentru a procesa datele sale personale în cadrul procedurii de selecție (formular nr. 6)

Dosarele de candidatură depuse în termen formează împreună lista lungă, care are caracter confidențial și nu trebuie să fie publicată.

Candidații incluși pe lista scurtă urmează să-și completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal și adeverință medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar în copie vor fi prezentate comisiei la proba de interviu.

Documentele pe baza cărora se organizează procedura de selecție (scrisoare de așteptări, condiții minime ce trebuie îndeplinite de candidați, documente necesare, criterii de evaluare, precum și alte documente și/sau informații) pot fi accesate pe site-ul primăriei orașului Negresti (www.negresti.ro), secțiunea  Informații  publice  -„Guvernanță   Corporativă”.

Guvernanță corporativă

Dosarele de candidaturi pot fi depuse la sediul Primăriei orașului Negresti (registratură) sau transmise prin oficiul poștal, cu confirmare de primire, sau printr-un serviciu de curierat rapid, până la data de 11.05.2021, ora 16.30, la adresa Primăria orașului Negresti, str. Nicolae Bălcescu nr. 1, jud. Vaslui, cod poștal 735200, unde va primi un număr de înregistrare și dată certă a depunerii, în plic închis, cu mențiunea „Candidatură pentru funcția de membru în Consiliu de administrație  al societății UTILITATI S.R.L.”.

Plicurile depuse sau ajunse după data și ora menționată nu vor fi luate în considerare.

Candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor și care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluați în cadrul interviului, ora și locul desfășurării acestuia urmând a fi anunțate ulterior pe site-ul primăriei orașului Negrești și la avizierul Primăriei orașului Negrești.

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon/fax: 0235.457.679 (interior 113), email: inforpnegresti@gmail.com, sau la sediul Primăriei orașului Negresti, str. Nicolae Bălcescu nr. 1, jud. Vaslui (compartiment resurse umane).

Previous Dezbatere publică – Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat în oraşul Negreşti, a Caietelor de sarcini, a tarifelor şi a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat în oraşul Negreşti, judeţul Vaslui

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti